Onderzoek verkeersveiligheid Noordbroek

07-06-2020 In de Raadscommissie van 4 juni jl. is een ingekomen stuk van de DorpsAdviesRaad (DAR) Noordbroek behandeld waarin beargumenteerd werd aangegeven welke problemen er zijn  als het gaat om verkeersveiligheid en daarmee de leefbaarheid.

De problematiek is helder:

  • Smalle hoofdweg en nauwe trottoirs.
  • Veel (agrarisch)bestemmingsverkeer, met name grote landbouwvoertuigen zorgen voor een onveilig gevoel.
  • Gemiddeld 3000 voertuigbewegingen per dag.

De oplossing is minder helder. Er zijn door het onderzoekbureau  Sweco diverse scenario’s in beeld gebracht met al zijn voor- en nadelen. Kwa infrastructuur zijn er voldoende mogelijkheden voor alternatieven. Door de verdubbeling van de N33 ligt er een kans om bijvoorbeeld gronden te verwerven langs de N33 wat synergievoordelen kan opleveren.

Kortom, er zijn nu kansen om iets te doen aan de geschetste verkeersonveiligheid. 

Uiteraard  zit hier een financieel kostenplaatje aan. Voor meerdere fracties was dit geen aanleiding om geen onderzoek te doen. Juist nu er kansen liggen moet het onderzoek snel en vlot inhoud krijgen. De PvdA hikte, als enigste,  met name tegen de jaarlijkse lasten die voortvloeien uit de mogelijke invetseringen. Iets wat ze bij nagenoeg elk raadsvoorstel doen terwijl ze er mede verantwoordelijk voor zijn dat de gemeente de financiën

Wethouder Borg was niet bepaald enthousiast. Zag meer beren op de weg dan kansen. De commissie, waarbij GBMG nadrukkelijk de opdrachtformulering helder wilde,  gaf het College de opdracht om wel degelijk te onderzoeken in hoeverre de aangedragen alternatieven soelaas kunnen bieden.