Alle Speerpunten

Samengevat: alle Speerpunten op een rij

GemeenteBelangen Midden-Groningen staat voor:

– Meer geld voor en beter onderhoud van wegen en openbaar groen.
– Geen ruimte voor (woon)speculanten.
– Meer inbreng van inwoners.
– Alle dorpen en kernen bereikbaar per openbaar vervoer.
– Experimenten met z.g. nieuwe woonvormen als tinyhouse/knarrenhof/buidelwoning.
– Meer mogelijkheden om te bouwen en doorstroming bevorderen.
– Rol welstandscommissie herzien.
– Burgers bepalen mede de inzet van politie, BOA etc.
– Algehele veiligheidsgevoel en handhaving verbeteren.
– Versterking rol dorps- en wijkraden bij signalering.
– Handhaving primair waar sprake is van (ernstige) overlast.
– Meer en vereenvoudigen van aangifte mogelijkheden.
– Inzet van actieve buurtagenten, Boa’s.
– Meer aandacht voor verkeersveiligheid.
– Oplossing verkeersknelpunten door integrale aanpak.
– Veiligheid fietsers en kinderen staat voorop bij alle plannen en beleid.
– Te snel rijden aanpakken door mobiele radars.
– Openen van bruggen reguleren om doorstroming verkeer te bevorderen
– RES (Regionale Energie Strategie) bijdrage nivelleren tot landelijk niveau.
– Geen grote zonneparken en windmolens meer.
– Particuliere (milieu) initiatieven steunen.
– Aangrenzend groen aan particulier eigendom in beheer of eigendom geven.
– Geen megastallen in Midden-Groningen
– Vaste beheerders op begraafplaatsen voor beter onderhoud.
– Meer aandacht en specifieke aanpak van Jacobskruiskruid, Bereklauw en Japanse Duizendknoop.
– Herziening tarieven afvalbrengstation “meer naar het Afval Aanbreng Punt (AAP) minder in de berm”.
– Door werkervaringsprojecten en scholing, werkzoekenden begeleiden naar werk.
– Actieve gemeentelijke acquisitie om bedrijven binnen de gemeente te halen.
– Behoud van werkgelegenheid door samen met werkgevers de vraag te stellen “Wat kunnen wij voor
elkaar betekenen?” en hier samen antwoorden op te vinden.
– De recreatieve sector te stimuleren door beperkende regelgeving aan te passen.
– Imago van Midden-Groningen verbeteren, de gemeente denkt met je mee, samen ben je meer dan
twee.
– De rode loper uitrollen zodat Midden-Groningen een aantrekkelijke gemeente is waar bedrijven en
instellingen zich willen vestigen.
– Inkoop van de gemeente zo veel mogelijk bij de lokale ondernemer.
– Werken moet lonen, minimabeleid herijken.
– Vrijwilligers werk stimuleren en waarderen.
– Maatwerk bij inzet van PGB.
– Sporten voor iedereen betaalbaar, gemeentelijke fondsen meer onder de aandacht brengen.
– In openbare ruimten beweging faciliteren.
– Recreatieve voorzieningen belangrijk voor inwoner en bezoeker.
– Midden-Groningen onder de aandacht brengen van bezoeker en passant.
– Harmonisering voorwaarden en tarieven sport en cultuur.
– Geen centralisatie cultuur.
– Samen met ondernemers recreatieve ontwikkeling.
– Ieder kind moet mee kunnen doen.
– Goed onderwijs met adequate voorzieningen.
– Kindcentra, met eigen identiteit maar wel samen.
– Specifieke ondersteuning voor kinderen waar de primaire basiszorg ontbreekt.
– Zo lang mogelijk in eigen dorp of wijk als ze dat willen.
– Meewerken aan andere gewenste specifieke huisvesting.
– (Overheids)Gebouwen vanzelfsprekend toegankelijk maken voor minder validen.
– Huisvesting in diverse (specifieke) vormen.
– Vlotte integratie van statushouders door bijvoorbeeld buddy’s, vrijwilligerswerk.
– Minder ambtelijke overhead.
– Minder beleidsnota’s en toetsen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid.
– Geen ‘vierde macht’
– Meer initiatief bij burgers, zelfredzaamheid is immers groot.
– Minder inhuur “advies- en onderzoekbureaus”.
– Duaal stelsel echt invoeren. College doet voorstellen, Raad beslist.
– Coalitieakkoord is richtinggevend en biedt ruimte voor andere oplossingen.
– Wethouders niet partijgebonden.
– Geen star beleid maar meebewegen met veranderende maatschappij.
– Inspraak, initiatieven van inwoners en ondernemers
– Telefoontjes en mailtjes beantwoorden en toezeggingen nakomen
– Niet “wij denken wat goed voor u is”, maar “samen werken we aan wat goed voor de gemeente
Midden-Groningen is”

Op 14 t/m 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen waarbij u de nieuwe
vertegenwoordigers in uw gemeente kiest. Het is tijd voor verandering, tijd voor lokaal als uw
gemeente u lief is.
Er valt iets te kiezen.