Gemeentebelangen wil soberder terreininrichting nieuwe gemeentehuis

15 januari 2021

Gemeentebelangen wil soberder terreininrichting nieuwe gemeentehuis

De terreininrichting van de openbare ruimte rondom het nieuwe gemeentehuis van Midden-Groningen in Hoogezand mag wat Gemeentebelangen Midden-Groningen (GMG) betreft wel ietsjes soberder. Het college heeft hiervoor 903.056 euro nodig. De overige raadsfracties gaan hiermee akkoord. Dat bleek gisteravond tijdens de digitale raadscommissie waarin dit onderwerp werd besproken. “We dragen continue uit dat de gemeente het financieel lastig heeft en geen gekkigheid kan doen. Daarom moet dit plan zo sober mogelijk worden uitgevoerd en moet alle opsmuk komen te vervallen. Er moet vooral voor degelijkheid worden gekozen”, aldus GMG-raadslid Hendrik Loots.

Bos

Wat betreft ‘sobere invulling’ kreeg Loots Fré Bos van het CDA mee. In tijden van bezuinigingen vindt ook Bos het moeilijk uit te leggen aan de bevolking dat de gemeente 1.4 miljoen euro (er is al 536.600 euro uitgegeven) uitgeeft voor werkzaamheden rondom het nieuwe gemeentehuis.

Emotie

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn snapt de emotie die er is wat betreft de ‘royale aankleding en dure uitstraling’. Maar dat valt volgens hem best mee.

Parkeerplaatsen

De parkeerplaatsen zijn volgens de burgemeester niet alleen voor de ambtenaren die op het gemeentehuis werken, maar ook voor omwonenden en bezoekers van winkelcentrum De Hooge Meeren. “Er is geen sprake van luxe, maar van een nette uitvoering.”

Binnentuin

De nog aan te leggen binnentuin van het gemeentehuis zal in ieder geval tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, bibliotheek en cultuurcentrum Kielzog (die ook onderdak krijgen in het nieuwe gebouw) toegankelijk zijn voor het publiek. Of dat voor de andere uren geldt, kon Hoogendoorn nog niet zeggen.

Meer weten over dit onderwerp?

Klik HIER en HIER en lees meer over de terreininrichting rondom het nieuwe gemeentehuis in Hoogezand. https://www.menterwolde.info/politiek/gemeenteraad/gemeentebelangen-wil-soberder-terreininrichting-nieuwe-gemeentehuis/


Raadslid Hans Haze neemt afscheid als raadslid

De medeoprichter van Gemeentebelangen Midden Groningen heeft afscheid genomen in de raadsvergadering van 17 december.

De partij zal Hans gaan missen, hij was een zeer goed raadslid. Wij bedanken hem voor de fijne samenwerking en alles wat hij voor de partij heeft gedaan.

Wij wensen hem veel geluk en succes bij alles wat hij gaat doen. Hij blijft Statenlid bij Groningerbelang. Hans gaat niet helemaal weg en zal beschikbaar blijven voor advies en wij zullen hem zeker weerzien en van hem horen!!


NPG: € 95 miljoen te besteden.

De fractie van GBMG heeft in de digitale raadsvergadering van 28 oktober 2020 een amendement ingediend, zo’n € 4.75 miljoen euro, voor burgerinitiatieven. Een ruime meerderheid van de Raad steunde dit amendement. De reden waarom Gemeentebelangen Midden Groningen dit amendement indiende kunt u lezen in onderstaand te downloaden bestand. Tevens kunt u hier het amendement downloaden.


Voorjaarsbrief oftewel brief van onmacht

10-07-2020 De afgelopen raadsvergadering stond in het teken van de financiën of eigenlijk de deplorabele staat van het gemeentelijke huishoudboekje. Als wethouder Drent thuis zijn financiën zo zou doen als hij doet als gemeentelijk “puutholder”, dan zou de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen snel van toepassing zijn. Is het echt zo erg? Een volmondig ja….

Een paar citaten uit onze Algemene Beschouwingen bij de voorjaarsbrief kan dit illustreren:

“ Waarom is dit college niet in staat een inzicht te leveren waar helder en duidelijk staat welke kosten/bezuinigingen en tekorten aan het rijk zijn toe te schrijven en welke aan het eigen beleid. In begrijpelijke taal die de burgers ook begrijpen zodat ze weten waar hun belastingcenten heen gaan. Cumulatieve cijfers, weinig zeggende teksten moeten het het onvermogen van dit college verbloemen waarom na 2 jaar herindeling de portemonnee van Midden-Groningen niet op orde is. De onmacht die er uit spreekt”.

“ Weer veel geklaag over een Rijksoverheid, die maar niet over de brug wil komen met meer geld, maar geen hand in eigen boezem steken. De gemeente gaat akkoord met 17,5% verhoging van de tarieven bij zogenaamde gecertificeerde instellingen, het WMO- en leerlingenvervoer wordt verhoogd met 6,7%. Natuurlijk zegt u dan, ja maar dat is het gevolg van rijksbezuinigingen, maar de extra kosten van de Veiligheidsregio van € 350.000 gedurende 4 jaren, de GGD met 4% de komende jaren kunt u toch niet op het conto van een falende Rijksoverheid schrijven? Of tekorten op sociale voorzieningen als gevolg van een keuze van 125% voor minimabeleid, waardoor veel mensen juist niet aan hebt werk gaan. Je gaat er dan fors op achteruit. Dit is toch echt lokaal beleid”.

En, ja als een wethouder dan zichtbaar boos wordt weet je dat je een gevoelige snaar hebt geraakt.

“ Duidelijk is voor mijn fractie dat er geen team zit, maar individuele portefeuillehouders die zoveel mogelijk binnen proberen te halen voor hun eigen toko. En bij gebrek aan regie bij de portefeuillehouder financiën kan men dat ook zonder slag of stoot doen. Dat is ook onze eerste aanbeveling: Zorg dat je een team bent en geen 5 losse eenheden en kijk kritisch mee over de schouders van je collega’s. Aan de coalitiepartijen hetzelfde, hou uw eigen wethouder niet steeds uit de wind maar wees kritisch en schuw niet tijdig in te grijpen”.

Onze volledige bijdrage kunt u vinden op de gemeentelijke website bij het agendapunt 8b van de vergadering van 2 juli 2020.

Markus Ploeger


Twee moties van GemeenteBelangen aangenomen

26-06-2020 Het blijft behelpen en meer dan dat… vergaderen via een Ipad scherm en stemmen over moties waarvoor iedereen zich moet melden en vervolgens stemmen. Zo’n stemronde duurt meer dan 5 minuten.

Deze Raadsvergadering hadden we meerdere moties, twee van GBMG, eentje van de VVD. De vorige raadsvergadering werd een motie van GB; exploitatie wind en zonneparken, nog aangehouden, nu stemde een meerderheid voor deze motie. Deze motie werd mede ingediend door Christen Unie en Groen Links. De kern van de motie is dan ontwikkelaars/exploitanten 10% in een gemeentelijk fonds moeten stoppen, waar de kosten van verwijdering maar ook stimuleringssubsidies uit voldaan kunnen worden.

In de pers lees je dan, terecht kritisch, in hoeverre dit afgedwongen kan worden? In mijn optiek hebben we locaties aangewezen waar ruimte is voor zonneparken. Dat wil niet zeggen dat ze daar ook moeten komen. Daarvoor is o.a. draagvlak nodig bij de bevolking. Voordat er daadwerkelijk invulling aangegeven kan worden kan het gemeentebestuur als voorwaarde stellen dat er een fonds komt voor bijvoorbeeld aanwonenden die geconfronteerd worden met overlast (compensatie). En zo zijn er meerdere zaken te bedenken waarvoor een bijdrage kan worden gevraagd/aangewend.

Een exploitant die hieraan niet wil voldoen heeft een probleem, dan krijg je gewoon geen vergunning. Indien een (hogere) rechter dan anders beslist zien we wel weer.

De Partij van de Arbeid wilde de motie opknippen in tweeën, dan zou ze deze mede indienen. Alsof de essentie van een motie dan verandert. Denk, dat ze achteraf spijt hebben dat ze er destijds niet mee ingestemd en ja voor je achterban moet je dan iets. De andere motie die werd aangenomen ging over voorgenomen herverdeling van het gemeentefonds, die zeer nadelig uitvalt voor gemeenten kleiner dan 100.000 inwoners.

Wij krijgen veel ingekomen stukken te verwerken, brieven vaak van inwoners, die hun grieven graag onder de aandacht willen brengen van de Raad. Meestal staat daar het advies bij van: voor kennisgeving aannemen of in handen stellen van het College van B&W.

Als je een brief behandeld wil hebben moeten je dit een week van te voeren melden met redenen omkleed. Van de zotte, maar in het belang van adequate raads beslagingen noodzakelijk, vindt de meerderheid.

Zo ook een brief van de VCP-Oldambt met een oproep om gezamenlijk een vuist te maken als Oost-Groningen tegen het Haagse wanbeleid. Ook hier het voorstel, voor kennisgeving aannemen.

Wij van GBMG vinden dat dit geen recht doet aan het verzoek. Als je van Collega-partijen een verzoek krijgt, ook al komt die uit een andere gemeente, om samen een vuist te maken, zul je daar op zijn minst een inhoudelijk antwoord op moeten geven. Op ons voorstel vond de Raad het prima om een brief met de volgende tekst aan de VCP te sturen:

“ Wij hebben uw verzoek in goede orde ontvangen. Het eventueel samen op trekken tegen de door u gesignaleerde problematiek vinden wij een sympathiek gebaar. Wat wij echter missen is een duidelijk voorstel op welke wijze u daar invulling aan wilt geven. Het voorstel om gezamenlijk om tafel te gaan zitten, zonder dat daar een onderbouwd voorstel aan ten grondslag ligt, lijkt ons niet effectief. We zien uw voorstellen in dezen dan ook graag tegemoet”.

Markus Ploeger


GemeenteBelangen brengt haar leden een bloemetje

19-06-2020 De bestuursleden en de fractieleden hebben hun leden verrast met een bloemetje. Door de corona-crisis was het niet mogelijk om bij elkaar te komen. Op deze manier wensen we iedereen een hele fijne zomer toe en wij hopen iedereen in goede gezondheid aan te treffen in september.


Welkoop…

07-06-2020 Op verzoek van GemeenteBelangen en D’66 werd dit onderwerp op de commissieagenda geplaatst. Doel: helderheid te krijgen over de (transparante) rol van het College.

Het gaat niet zo zeer om te vraag of Welkoop op de huidige locatie mag (her)bouwen maar of het College de diverse rollen die men heeft, zoals publiek- en privaatrecht, voldoende transparant uitvoert.

Als een gemeentelijke bezwaar- en beroepscommissie tot de conclusie komt dat Welkoop op grond van het vigerend bestemmingsplan mag herbouwen en een College wijkt hiervan af, dan heb je iets uit te leggen. Als een College plotseling als koper van de gronden in beeld komt, vraagt dit om duidelijkheid. Als Welkoop zegt herhaaldelijk met verschillende standpunten geconfronteerd te worden vanuit de gemeente over al dan niet (her)bouwen, dan vraagt dit om opheldering.

De vraag of Welkoop wel mag (terug)bouwen ligt op dit moment bij de (bestuurs-)rechter en dan is het netjes dat je als Raad daar in het openbaar terughoudend in bent. Dat is overigens geen verplichting, een College dient zich ten alle tijde te verantwoorden richting de Raad.

Blijft over hoe het College in dezen heeft gehandeld tot het moment dat Welkoop de zaak heeft voorgelegd aan de rechter.

De eerste conclusie is dat de afstemming binnen het gemeentelijk apparaat verre van ideaal is. Meerdere ambtenaren praten met Welkoop zonder voldoende afstemming waardoor het ene moment het idee ontstaat dat men terug mag bouwen of onderdeel kan worden van een geheel ander plan met bijvoorbeeld woningbouw. In sommige gevallen is er niet eens vastgelegd wat er is gezegd of afgesproken. Op meerdere dossiers hebben we al geconstateerd dat de aansturing hierin tekortschiet. De ene afdeling weet vaak niet wat de andere afdeling doet. Dit is een managementprobleem waarvoor het College verantwoordelijk is en dus aanspreekbaar. De rollen van de betrokken wethouders zijn helemaal niet duidelijk en vaak spreken ze elkaar tegen of komen terug op eerdere afspraken. Binnen de coalitie worden ze uiteraard uit de wind gehouden. Je gaat dan de gehele geschiedenis over bestemmingsplannen, detailhandelsvisie, raadsdebatten etc. oplepelen om maar van de kern van het debat af te blijven, te weten transparantie (PvdA) of roepen dat je voor een vrije markt bent waarbij de overheidsbemoeiing minimaal moet zijn maar vervolgens de ondernemer (deels) de schuld in de schoenen schuift en geen interruptie (lees: verantwoording) duldt (VVD).

Een andere conclusie is dat er wel degelijk verwachtingen zijn gewekt. Dat men daar later op terugkomt, o.a. op grond een woonvisie, is mogelijk maar het is dan de vraag of je een betrouwbare overheid bent.

Aankoop van de gronden dan door de gemeente? Strategisch of niet? Helder antwoord van het College. De eigenaar kwam zelf met dit aanbod en een onafhankelijke partij beoordeeld de waarde van de gronden. Leefbaar MG is overigens van mening dat de gemeente meer moet geven dan wat een onafhankelijke iemand heeft vastgesteld en gaat daarmee op de stoel zitten van het College.

Conclusie: er is meer helderheid over de gemeentelijke rol in dezen en meer dan een 6-min zit er niet in als oordeel over het gevoerde beleid tot nu toe. De rechter zal een oordeel geven en dan pas kunnen we definitieve conclusies trekken en dat zullen we dan ook zeker doen.

Markus Ploeger


Onderzoek verkeersveiligheid Noordbroek

07-06-2020 In de Raadscommissie van 4 juni jl. is een ingekomen stuk van de DorpsAdviesRaad (DAR) Noordbroek behandeld waarin beargumenteerd werd aangegeven welke problemen er zijn  als het gaat om verkeersveiligheid en daarmee de leefbaarheid.

De problematiek is helder:

  • Smalle hoofdweg en nauwe trottoirs.
  • Veel (agrarisch)bestemmingsverkeer, met name grote landbouwvoertuigen zorgen voor een onveilig gevoel.
  • Gemiddeld 3000 voertuigbewegingen per dag.

De oplossing is minder helder. Er zijn door het onderzoekbureau  Sweco diverse scenario’s in beeld gebracht met al zijn voor- en nadelen. Kwa infrastructuur zijn er voldoende mogelijkheden voor alternatieven. Door de verdubbeling van de N33 ligt er een kans om bijvoorbeeld gronden te verwerven langs de N33 wat synergievoordelen kan opleveren.

Kortom, er zijn nu kansen om iets te doen aan de geschetste verkeersonveiligheid. 

Uiteraard  zit hier een financieel kostenplaatje aan. Voor meerdere fracties was dit geen aanleiding om geen onderzoek te doen. Juist nu er kansen liggen moet het onderzoek snel en vlot inhoud krijgen. De PvdA hikte, als enigste,  met name tegen de jaarlijkse lasten die voortvloeien uit de mogelijke invetseringen. Iets wat ze bij nagenoeg elk raadsvoorstel doen terwijl ze er mede verantwoordelijk voor zijn dat de gemeente de financiën

Wethouder Borg was niet bepaald enthousiast. Zag meer beren op de weg dan kansen. De commissie, waarbij GBMG nadrukkelijk de opdrachtformulering helder wilde,  gaf het College de opdracht om wel degelijk te onderzoeken in hoeverre de aangedragen alternatieven soelaas kunnen bieden.


Fractievergadering in Noordbroek

09-03-2020 De fractie van GemeenteBelangen Midden-Groningen zal op 16 maart 2020 in Noordbroek een vergadering houden. Dit zal in het MFC zijn vanaf 19:00 uur. Het zal o.a. gaan over de problematiek van Noordbroek. Men is van harte welkom om aan te schuiven.


GemeenteBelangen kiest nieuwe bestuursvoorzitter

08-03-2020 Op 12 Februari heeft de algemene ledenvergadering van Gemeentebelangen Midden Groningen plaatsgevonden.

Herman Loots had aangegeven geen voorzitter meer te kunnen zijn wegens drukte en privé omstandigheden. Jarenlang heeft Herman zich ingezet voor de partij en hij heeft veel dingen gedaan. In de volgende ledenvergadering in April zal er afscheid worden genomen van Herman als voorzitter. Maar hij blijft zeker actief binnen de partij en zal achter de schermen nog diverse werkzaamheden oppakken.

In de algemene ledenvergadering is Liesbeth Lenting uit Siddeburen gekozen als nieuwe voorzitter van de partij. Zij is 51 jaar en heeft veel bestuurlijke ervaring en is al jarenlang in de lokale politiek actief. In mei 2019 is zij al actief in de fractie als commissielid


Uw Buurt! op 11 september in het Spinnenweb in Sappemeer

04-09-2019 GEMEENTEBELANGEN MIDDEN-GRONINGEN organiseert Thema bijeenkomsten bij u in de buurt! De eerste avond zal woensdag 11 september 2019 in Sappemeer plaats vinden. We zullen met regelmaat thema-avonden organiseren met als onderwerp; UW BUURT. We kunnen dit niet alleen en zouden het erg waarderen als jullie aanwezig kunnen zijn bij een avond bij jullie in de buurt. Hou de website in de gaten, wanneer dat is en neem zo veel mogelijk buurt bewoners mee.

Door middel van een open discussie willen we graag met buurt bewoners van diverse wijken en dorpen in gesprek over wat hen bezighoudt over hun omgeving. Wat is belangrijk, waar loop je tegen aan, wat kan er veranderen of wat mis je in jouw buurt. Kort gezegd komt het erop neer dat:

▪Wij graag horen wat er speelt in de wijken dorpen/ buurten

▪Is er genoeg vrijwilligerswerk binnen de organisaties

▪Zijn er verenigingen die ergens tegen aanlopen

▪Is de groenvoorziening in uw buurt op orde

▪Hoe beleef tu de veiligheid in uw omgeving

▪Hoe verloopt de communicatie met de gemeente

▪Wat zijn de mooie en positieve punten van uw buurt/wijk of dorp

Mocht u belangstelling hebben dan bent u woensdag 11 september, aanvang 19.30 uur, van harte welkom in het Spinnenweb, Burgemeester Jonkerenstraat 13, 9611 EE Sappemeer


Hans Haze

Hans Haze gestopt als fractievoorzitter van de partij

03-09-2019 Hans Haze is per 1 september geen fractievoorzitter meer van de partij. Hans heeft dit besloten zodat hij ook tijd vrij houdt voor zijn lidmaatschap in de Provinciale Staten voor Groninger Belang. Markus Ploeger is vanaf heden de fractievoorzitter van de partij.

Hans is sinds het begin de fractievoorzitter geweest van de partij en heeft als lijstrekker onze partij naar 5 zetels in de raad getrokken. Sinds begin dit jaar zit hij ook in de Provinciale Staten voor Groninger Belang. Dit heeft ertoe geleid dat zijn agenda steeds voller werd. In overleg met de fractie is er daarom besloten dat Markus Ploeger het stokje overneemt van Hans. Hans blijft wel gewoon fractielid en is tevens nog steeds plaatsvervangend voorzitter van de raad.

https://hskrant.nl/artikel/1041439/hans-hanze-stopt-als-fractievoorzitter-gemeentebelangen-midden-groningen.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


Windmolens en een bak ellende

29-05-2019 – Vandaag heeft de Raad van State een besluit genomen over het windmolenpark langs de N33. Conclusie: deze mag van hen er gewoon komen. Als GemeenteBelangen Midden-Groningen zijn wij het volstrekt oneens met deze beslissing. Onze raadslid Markus Ploeger heeft het volgende geschreven over deze miskleun van de Raad van State.

DAS KAPITAAL…

Er is in feite niets veranderd. Het GELD bepaalt nog altijd over de ruggen van, vroeger de arbeiders en nu de eerzame burgers, hoe zij zich zelf kunnen verrijken.

Aan een schijndemocratisch proces is een einde gekomen door een uitspraak van een paar raadsheren, die zelf op stand wonen en de lasten van onze samenleving zonder enige gewetenswroeging neerleggen bij een al getreiterd deel van Groningen.

Marc Calon, boer en naar eigen zeggen sociaal democraat, is de geestelijke vader van het windpark N33. Als voorman van de boeren zal hij trots zijn dat hij een aantal collega boeren slapend rijk maakt.

Ik heb al lang mijn vertrouwen verloren in onze zogenaamde democratie. Niet het volk bepaalt maar een klein groepje op geld beluste kapitalisten. De maffia is tegenwoordig niet alleen ondergronds maar steeds meer bovengronds actief.

Een kleine 400 miljoen gemeenschapsgeld wordt er gepompt in een windpark waarvoor het draagvlak nihil is. Wij betalen fors mee als burgers via de energiebelasting die steeds maar hoger wordt. Het oostelijk gedeelte van Groningen is een wingewest. Eerst aardgas en nu wind.

Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom er bijvoorbeeld in het Westerkwartier en bij de Stad geen windmolens staan? Simpel, daar wonen de gedeputeerden en de beleidsbepalers van de Provincie en die zorgen er echt wel voor dat ze geen ellende in hun achtertuin krijgen.

Buitenlandse investeerders gaan er straks vandoor met ons geld en laten ons in de ellende zitten. Kapitaal kun je alleen bestrijden als je ze in hun portemonnee treft. Dus de acties die er gevoerd worden zijn vanuit die gedachte helemaal niet vreemd.

Schijnheilig is ook de rol van ons dagelijks bestuur van de gemeente. Voordat er een vergunning was werkte men al mee aan een ontsluiting via de N33 van het windpark. Ja, men wilde de dorpen ontlasten. Flauwekul, men had gewoon moeten zeggen: geen extra ontsluiting, geen gebruik van de gemeentelijke wegen. Wij werken nergens aan mee, de rechter moet ons maar dwingen.

Van dit College hoeven we dus ook niet veel te verwachten.

De strijd is wat mij betreft nog lang niet gestreden, ondemocratische besluiten mogen met ondemocratische middelen bestreden worden.

Markus Ploeger


Nico Stok

Mijn naam is Nico Stok, van geboorte een “stadjer”,  en ik heb vier volwassen kinderen en vier kleinkinderen. Sinds 1998 woon ik in het prachtige dorp Siddeburen, gelegen in de mooie Woldstreek.

Van huis uit heb ik meegekregen dat je niet alleen op de wereld leeft en dat het belangrijk is om je maatschappelijk verdienstelijk te maken.

Voor mij betekende dat: zie niet lijdzaam toe, maar bemoei je actief met je directe omgeving. Of het nu gaat om het milieu, wijkvernieuwing of het vluchtelingen probleem, neem actie wanneer er actie gevoerd moet worden.

Als je mee wilt bepalen wat er in je directe leefomgeving gebeurt dan moet je aan de knoppen zitten en hoe kan dat beter dan via de politiek. En dan middels een onafhankelijke, lokale partij met geen sturing vanuit de provincie en zonder landelijke bemoeienis.

Vandaar mijn keuze indertijd voor Gemeentebelangen Slochteren, de lokale partij waarvan ik sinds 2000 lid ben en tal van functies in heb bekleed, ook als wethouder en als raadslid. Ik hoop de komende vier jaar wederom gekozen te worden in GemeenteBelangen Midden-Groningen om uw Belangen op de juiste wijze te kunnen behartigen, want er is nog veel te doen!

Ik heb er zin in…..!