Verkeer en vervoer

In onze gemeente is een goede doorstroming van verkeer te allen tijde een punt van aandacht. Ingeperkt door het Winschoterdiep en het spoor, die dwars door Hoogezand, Sappemeer en Zuidbroek lopen, is dit een probleem. Hier is niet, op een eenvoudige manier, een oplossing voor te vinden. Opstoppingen zullen wellicht blijven en dit geldt met name in de spitsuren, maar met de nodige creativiteit zal dit tot een minimum teruggebracht moeten worden. GemeenteBelangen Midden-Groningen wil dat de gemeente in gesprek gaat met de provincie over de tijdstippen wanneer de bruggen open mogen voor de scheepvaart. Ten tijde van de spits bij voorkeur niet (afstemmingsproblematiek).

Zo werkt het signaleringssysteem op de A7 niet goed, hier moet aan gewerkt worden om wachttijden te voorkomen en om mede de verkeersveiligheid te bevorderen. In Kolham/Foxhol, Hoogezand en Sappemeer zijn er immers meerdere plekken om “over” het water te gaan. Met alle betrokken instanties zal op korte termijn moeten worden overlegd wat de mogelijkheden zijn. De bewegwijzering naar de diverse industrie- en bedrijventerreinen moet worden geoptimaliseerd.

Er moet worden nagedacht hoe de verkeersstromen moeten lopen wanneer het Stadshart verder wordt ingevuld.

Het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan heeft, wat GemeenteBelangen Midden-Groningen betreft, tot doel om sluipverkeer door woonwijken te voorkomen. Het verkeer door en langs het stadshart van Hoogezand ondervindt nu al vaak hinder tijdens de spitsuren. Er moet worden nagedacht hoe de verkeersstromen moeten lopen wanneer het Stadshart verder wordt ingevuld. Uitgezonderd bevoorradingsverkeer zijn wij van mening dat vrachtverkeer zoveel mogelijk uit de bebouwde kommen geweerd moet worden.

De spoorstations dienen goed bereikbaar te blijven en wij vinden dat de bestaande stations gehandhaafd moeten blijven. GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt de veiligheid in en rond onze stations een prioriteit. Wij denken dit te bereiken door goede verlichting, meer en veilige fietsenstallingen en voldoende parkeerplaatsen. Regelmatig overleg met alle partijen (ProRail, Provincie etc. ) over veiligheid, handhaving en toezicht rondom de stations is hierbij nodig. Daarnaast vindt GemeenteBelangen Midden-Groningen dat voor het veiligheidsgevoel en het voorkomen van vandalisme er beveiligingscamera’s moeten worden geplaatst. Ook vinden wij dat er bij elk station een goede Kiss & Ride gelegenheid moet zijn, een kortparkeervoorziening voor het halen en brengen van reizigers.

De spoorstations dienen goed bereikbaar te blijven en wij vinden dat de bestaande stations gehandhaafd moeten blijven.

Daar waar de gemeente haar invloed kan laten gelden op de voorzieningen van het Openbaar Vervoer, zal GemeenteBelangen Midden-Groningen zich inspannen om alle delen van de gemeente goed bereikbaar te houden met trein of bus. Voor onze buitendorpen is dit van vitaal belang! De gemeentelijke buurtbus is een goede aanvulling op het openbaar vervoer en moet beschikbaar blijven, het moet ook echt een aanvulling blijven en niet in de plaats komen van het openbaar vervoer. Met name voor de ouderen en de minder draagkrachtigen in onze gemeente die geen eigen vervoer hebben, is de buurtbus een uitkomst.

Wij vinden dat de servicebus beschikbaar moet zijn en uitgebreid moet worden naar alle windstreken van onze nieuwe gemeente en daar waar deze elkaar “raken” met de buurgemeenten (Oldambt, Veendam en Appingedam) er overleg tot samenwerking moet komen. GemeenteBelangen Midden Groningen zal alert blijven op een makkelijke verkeersdoorstroming in de gemeente en op onnodige belemmerende verkeersmaatregelen.

Wij vinden dat het beleid van de gemeente er op gericht moet zijn om op eigen terrein te parkeren.

Wij zijn tevens van mening dat er gekeken moet worden naar de inrichting van de zaterdagmarkt aan de Hoofdstraat in Hoogezand en de verkeer- en parkeerchaos die dat met zich meebrengt. Een andere, meer praktische, indeling van dit gebied kan voordelen opleveren. Vanuit verkeersveiligheid is GemeenteBelangen Midden-Groningen een voorstander voor een stop- en verkeersverbod in de directe omgeving van scholen (wel smok en vot). Wij vinden dat het beleid van de gemeente er op gericht moet zijn om op eigen terrein te parkeren, dit geldt zowel voor onze (nieuwbouw) woonwijken, alsmede voor overheidsgebouwen en bedrijfspanden. Er mag geen betaald parkeren ingevoerd worden! Hard rijden wordt door veel van onze inwoners als punt van overlast genoemd. GemeenteBelangen Midden-Groningen wil, in overleg met de handhaving, kijken waar vaker gecontroleerd moet worden.

Als laatste vinden wij dat het onderhoud aan voet- en fietspaden in onze gemeente prioriteit heeft. Ook hiervoor geldt dat de veiligheid voor de kwetsbare verkeersdeelnemer de hoogste prioriteit dient te hebben. Dit is cruciaal voor alle ouders met schoolgaande kinderen in de dorpen en wijken en voor de ouderen. Bijvoorbeeld het fietspad aan het Egypteneinde tussen Meeden en Veendam.

Veiligheid voor alles!