Sport, cultuur en recreatie

Wij willen optimale sportvoorzieningen. Wij zijn dan ook geen voorstander van privatisering van de sportaccommodaties. Als er al sprake van privatisering is, dan dient die uit de wensen van de sportverenigingen voort te komen. Vanuit de gezondheidszorg komen steeds meer signalen dat bewegen, zowel voor jongeren als ouderen, een must is om een gezond leven te kunnen leiden. Daarom willen wij ook vakdocenten terug in het gymnastieklokaal! Ook willen wij, in overleg met de betrokken organisaties, ouderen stimuleren tot (nog) meer bewegen. Tevens zijn wij voorstander om het schoolzwemmen weer terug te brengen op de sportagenda.

Voor de sportverenigingen moeten de contributies op een acceptabel niveau kunnen blijven, sporten moet voor iedereen mogelijk zijn. De gemeente moet hier een actieve en faciliterende rol in spelen Het participatiefonds dient als vangnet voor de mensen die vanwege een smalle beurs buiten de boot dreigen te vallen qua deelname aan sportactiviteiten.Met name door het sociale aspect van het verenigingsleven is het waard om te blijven investeren in de velden, zalen en andere sportaccommodaties, waarbij ook goed gekeken moet worden naar de verduurzaming van accommodaties om deze toekomstbestendig te maken.

Voor de sportverenigingen moeten de contributies op een acceptabel niveau kunnen blijven, sporten moet voor iedereen mogelijk zijn.

Onze sportvoorzieningen dienen dus op peil te blijven. Door het aantal van goede, kwalitatieve sportvoorzieningen, blijven ook de dorpen aantrekkelijk om te wonen. De openluchtbaden van Meeden en Slochteren worden sinds enkele jaren door vrijwilligers gerund, met een kleine ondersteuning vanuit de gemeente. GemeenteBelangen Midden-Groningen wil continuering van dit traject waarbij de regie (financieel) in handen is van de gemeente en vrijwilligers. De entree- inkomsten en de bijdrage door vrijwillige inzet zijn de maximale bijdrage vanuit de dorpen.

Op het gebied van watersport heeft Midden-Groningen veel te bieden. Overdekt zwemmen kan in Muntendam en Hoogezand, openluchtbaden in Meeden en Slochteren en met het Zuidlaarder- en Schildmeer hebben we prachtige plekken voor watersport in grotere vorm en waterrecreatie aan het Botjeszwembaai. Het openluchtbad van Meeden wordt sinds enkele jaren door vrijwilligers gerund, met een kleine ondersteuning vanuit de gemeente. GemeenteBelangen Midden-Groningen wil continuering van dit traject.

De Ruitershorn is van essentieel belang voor het behoud van de sport.

De handboogvereniging uit Hoogezand maakt sinds jaren al gebruik van de ruime sporthal De Ruitershorn in Muntendam. Een accommodatie die daarnaast aan vele andere verenigingen onderdak biedt en tevens onderdeel is van het kloppende sporthart van dit dorp. De Ruitershorn is van essentieel belang voor het behoud van de sport. GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt sloop geen goede oplossing en is voor het behoud van deze voorziening.

Communicatie met clubs en verenigingen moet kort en duidelijk zijn. Wanneer een vereniging bij de verantwoordelijk wethouder aan de bel trekt, dient deze binnen korte tijd contact op te nemen met de club/vereniging om een en ander kort te sluiten: niet over diverse schijven en ambtelijke tussenkomsten. Sporten als basis voor een nog betere, socialere en gezondere samenleving! De gemeente zal dus vooral voorwaardenscheppend bezig moeten zijn. GemeenteBelangen Midden Groningen vindt dat cultuur het cement van de samenleving is.

Communicatie met clubs en verenigingen moet kort en duidelijk zijn.

Het gebruik maken van de bibliotheek, muziekschool, kunstencentrum en theater moet voor iedereen toegankelijk zijn. In onze gemeente zijn diverse grotere, en kleine musea, deze verdienen ook onze aandacht. Tot op heden draaien deze zonder subsidies op vrijwilligers. Wanneer deze instellingen met plannen komen, eenmalig of structureel, die de gemeenschap ten goede komen zal de gemeente moeten overwegen of hier geld voor beschikbaar moet komen. Dit geldt ook voor andere culturele instellingen.

Wij hebben een aantal technische musea in onze gemeente zoals het Nationaal Busmuseum, het Noord Nederlands Tram- en treinmuseum, het Brandweermuseum en de Historische Scheepswerf. Wij willen de mogelijkheid onderzoeken om deze musea te koppelen aan leerinstellingen met technische opleidingen. GemeenteBelangen Midden-Groningen pleit voor een eerlijk subsidiebeleid en vindt dat subsidies daar terecht moeten komen waar deze noodzakelijk zijn. Hiervoor moet ruimte op de begroting worden ingeruimd.

De MFC’s (multi functionele centra) in de dorpen behouden, daardoor blijft een dorp vitaal en leefbaar, samen met een Stichting Exploitatievoorzieningen welke een contract afsluit met de gemeente voor langere tijd waarvoor deze stichting, die gerund wordt door vrijwilligers, een vergoeding krijgt van de gemeente. De gemeente kan daardoor op afstand blijven waarbij de Stichting de verantwoordelijkheid heeft voor deze voorzieningen. Zoals eerder gesteld, vinden wij dat de wijken tot op zekere hoogte budgetrecht moeten krijgen. Wie weten er nu beter waar het geld aan uitgegeven kan worden dan de direct betrokken bewoners?

De MFC’s (multi functionele centra) in de dorpen behouden, daardoor blijft een dorp vitaal en leefbaar.

De Gemeente Midden-Groningen heeft prachtige natuurgebieden binnen de gemeentegrenzen, zoals het Zuidlaardermeergebied met het Zuidlaardermeer dat met het Kieldiep onderdeel vormt van het Oost Groninger Vaarcircuit, het Schildmeer, ’t Roegwold in Slochteren als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur, waar trouwens ook het Zuidlaardermeergebied deel van uitmaakt, het Adriaan Trip Bos en de Heemtuin in Muntendam.

GemeenteBelangen Midden-Groningen staat positief tegenover recreatieve ontwikkelingen bij bijvoorbeeld de Heemtuin in Muntendam. Hiermee bedoelen wij de ontwikkeling op gebied van camping, vakantieparken, dag- en vaarrecreatie, musea, etc. Dit geldt ook voor andere gebieden in de gemeente. Een dergelijk recreatiegebied kan, met name in de zomermaanden, een extra bron van inkomsten zijn voor de lokale middenstand.

GemeenteBelangen Midden-Groningen staat positief tegenover recreatieve ontwikkelingen bij bijvoorbeeld de Heemtuin in Muntendam.

Daarnaast zijn er nog diverse andere gebieden die de moeite waard zijn om te bezoeken. Groen en bos is goed voor het milieu en de mens, het levert zuurstof en vangt CO2 op. GemeenteBelangen Midden-Groningen is er dan ook voor om de bospercelen tussen het Adriaan Trip Bos en de Heemtuin en het natuurpark de Venen bij Muntendam uit te breiden en vervolgens te verbinden met een bos aan de zuidzijde van Hoogezand en Sappemeer en met het natuurgebied van het Zuidlaardermeer. Dit tast het vergezicht van het Groninger landschap niet aan, aangezien de aanplant plaatsvindt tegen de bestaande bebouwing.

Wij willen hierin de inwoners inspraak geven hoe een en ander er uit moet komen te zien. Dit kan een impuls geven voor de werkgelegenheid in het algemeen en voor de toeristische sector in het bijzonder. Daarnaast geeft dit ook een stimulans voor het woon- en vestigingsbeleid van de gemeente. Het Winschoterdiep wordt frequent bevaren door Duitse pleziervaarders op weg naar Friesland, wij moeten als gemeente hiervan profiteren en proberen met acties deze schippers ook kennis te laten maken met onze gemeente. In Zuidbroek is een passantenhaven, maar het zou goed zijn om de pleziervaarders wat langer te binden.

GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat wij de gasten van de campings en de jachthavens beter moeten informeren over de mogelijkheden in de gemeente en ze niet alleen naar Groningen of Bourtange moeten sturen.

Toerisme is een bron van inkomsten, zie de diverse campings en jachthavens in de gemeente. GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat wij de gasten van de campings en de jachthavens beter moeten informeren over de mogelijkheden in de gemeente en ze niet alleen naar Groningen of Bourtange moeten sturen. GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat onderzocht moet worden welke rol VVV Midden-Groningen hierin speelt. Wij vinden tevens dat aan de afritten van de A7/N33 borden moeten komen die verwijzen naar onze gemeentelijke unieke (recreatie)plekken en onze musea.