Sociaal

De statistieken geven aan dat we de afgelopen decennia steeds welvarender zijn geworden maar dit zijn landelijke gemiddelden. Bij veel mensen is dit echter niet het geval, die voelen zich in de steek gelaten en de samenleving is op veel gebieden verschraald. Na de recessie van de afgelopen jaren gaat het economisch weer wat beter, ook in onze gemeente zullen we dat gaan merken, maar het is niet zo dat we nu de teugels al weer kunnen laten vieren. We zullen keuzes moeten blijven maken, het geld kan maar één keer worden uitgegeven en we zullen het dak moeten repareren wanneer de zon schijnt, zodat we ook in de toekomst de dingen kunnen doen die moeten gebeuren. We zullen nog steeds keuzes moeten maken, wat kunnen we wel en wat kunnen we niet.


Mensen met een uitkering proberen zo spoedig mogelijk weer aan het werk te krijgen, eventueel bij de gemeente met behoud van uitkering zodat deze mensen weer in het arbeidsritme komen onder begeleiding van een coach, waarbij de uitkering 10% hoger ligt, dan voor diegenen die dit niet willen: arbeid moet lonend zijn. Iemand die dus een traject middels de gemeente ingaat, krijgt daardoor een extra stimulans. Dit is zowel beter voor de mensen die het betreft als voor de gemeenschap in geheel. Om de armoedeval te voorkomen zal het aantrekkelijk moeten worden om bijverdiensten, trapsgewijs, vrij te laten. GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat de beschikbare gelden zo veel als mogelijk naar de mensen moeten gaan en enkel voor het hoogst noodzakelijke naar de uitvoeringskosten.

We willen zorgen dat mensen, hoe dan ook, toegang blijven houden tot belangrijke voorzieningen die leiden tot contacten zoals cursussen, bibliotheek en sportclubs.

We vinden ook dat de preventie en de basiszorg op wijkniveau moet worden georganiseerd en met een minimum aan administratieve rompslomp.
We vinden dat het inzetten van vrijwilligers belangrijk is. Het zijn ook nu al vaak de familie en de buurtbewoners die als vrijwillige mantelzorgers de (eerste) hulpvraag doen. Zij verdienen hiervoor onze waardering, maar vooral ook onze ondersteuning. Daarmee zeggen we gelijk dat we het niet redelijk vinden om, bij de hervorming van de zorg, nogmaals zonder meer een extra inspanning te verwachten van deze vrijwilligers.

We willen zorgen dat mensen, hoe dan ook, toegang blijven houden tot belangrijke voorzieningen die leiden tot contacten zoals cursussen, bibliotheek en sportclubs. Zo zorgen we dat alle mensen mee kunnen blijven doen. De wijze waarop we dit het beste kunnen organiseren is bespreekbaar, als het maar goede resultaten oplevert. Zo zijn wij voor de introductie van een “coach”, dus 1 aanspreekpunt, 1 hulpverlener, 1 budget en goede controle.

Menselijke maat boven financieel gewin.

De meest voor de hand liggende manier om aan de gevolgen van armoede te ontkomen is werk. Kansen op de arbeidsmarkt worden vooral bepaald door scholing. GemeenteBelangen Midden-Groningen is van mening dat de inzet op scholing nadrukkelijk meer aandacht verdient. Er zal naar verwachting minder geld beschikbaar zijn voor de uitvoering van de sociale regelingen. Daarbij valt onder andere te denken aan de bezuinigingen op de AWBZ. We kiezen er nadrukkelijk voor om de sociale regelingen voor iedereen die daarvoor echt in aanmerking komt, te behouden.  Waar het kan algemene voorzieningen en maatwerk als het nodig is. Het pamperen van mensen is voorbij, alleen Persoons Gebonden Budgetten (PGB’s) wanneer dit niet anders kan. Dus geen recht op……, maar op basis van de werkelijke situatie in aanmerking komen voor…… De menselijke maat is hiervoor leidend en GemeenteBelangen Midden-Groningen zal bij de uitvoering hiervan de vinger aan de pols houden.

Bij het aanbesteden van zorg gaan we niet per definitie voor de goedkoopste aanbieder. De zorgverlener zal marktconforme salarissen moeten betalen aan haar medewerkers en het salaris van de directie zal onder de “Balkenende-norm” moeten liggen. De zorgverlener zal haar medewerkers goed moeten blijven scholen en ook aandacht en ruimte moeten hebben voor leerwerktrajecten. Menselijke maat boven financieel gewin.

Wij willen een herstelhostel in onze regio.

Wij vinden dat mensen met een uitkering en met een geringe kans op de arbeidsmarkt ontheffing moeten krijgen van de arbeidsplicht als ze vrijwilligerswerk doen. Binnen de fiscale regels krijgen ze hiervoor een vrijwilligersvergoeding en deze wordt dan niet gekort op de uitkering. Wij willen een herstelhostel in onze regio. In een herstelhostel kan iemand zes weken bijkomen na behandeling in het ziekenhuis ten gevolge van onder andere een operatie, maar door omstandigheden (geen familie, vrienden, netwerk) nog niet weer zelfstandig verder kan. Ook draagt dit bij tot een grotere zelfstandigheid van ouderen.