Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

GemeenteBelangen Midden-Groningen wil dat er gericht beleid wordt gemaakt door de geldende gemeentelijke regelingen te stroomlijnen, waardoor er een zo aantrekkelijk mogelijke gemeente voor wonen, recreëren en werken ontstaat. Het streven van GemeenteBelangen Midden-Groningen is gericht op het handhaven en verhogen van de kwaliteit en leefbaarheid van de bestaande woonwijken en dorpen.

Er moeten voldoende mogelijkheden zijn voor jonge gezinnen en jongeren in het algemeen voor in- en doorstroming (o.a. starterswoningen). Wij vinden dat dit een gericht middel is tegen krimp, aangezien het een mogelijkheid is om deze groep voor de gemeente te behouden. We willen dit ook toepassen voor de diverse doelgroepen (jongeren, mensen met beperkingen etc.) op de woningmarkt. Daarnaast verdient nieuwbouw van seniorenwoningen, gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, de nodige aandacht. In dat kader denken wij ook aan “drie-generatie” woningen; de zogenoemde “kangoeroewoning” en de levensloopbestendige woning.

Onze gemeente heeft de ruimte en de rust waar deze bedrijven zich kunnen vestigen.

Het accent moet veel meer liggen en daarbij rekening houden met: verandering van woonwensen en samenstelling van huishoudens. Betaalbaarheid en maatwerk voor alle doelgroepen. Diversiteit in bouwstijlen. GemeenteBelangen Midden-Groningen wil geen grote uitbreidingsplannen meer, eerst dienen de bestaande locaties en de lege plekken volgebouwd te worden.

Meer de nadruk leggen op inbreiding dan uitbreiding. Minder regels mag niet leiden tot “ieder doet maar waar hij zin in heeft”. Pas als er consensus is met de participerende samenleving gaan we daadwerkelijk aan de slag. Dit vergt maatwerk waarbij de historische structuren gehandhaafd moeten worden, we denken hierbij o.a. aan het historisch lint van Hoogezand en Sappemeer, de doorgaande weg met zijlinten van Harkstede tot Siddeburen en het lint van Noordbroek tot Meeden.

Voor de leefbaarheid nu en in de toekomst is het belangrijk om (gefaseerd) woningbouw toe te staan in onze buitendorpen. Gekeken moet worden naar de leegstand van gebouwen, zoals karakteristieke boerderijen, leegstaande winkelpanden, monumentale panden etc., en hoe deze kunnen worden gerenoveerd of geschikt kunnen worden gemaakt voor bewoning. Indien financieel mogelijk, is onze visie niet het slopen van karakteristieke panden of straten, maar renoveren om daarmee het karakteristieke te behouden.

Voor de leefbaarheid nu en in de toekomst is het belangrijk om (gefaseerd) woningbouw toe te staan in onze buitendorpen.

GemeenteBelangen Midden-Groningen wil, samen met de gemeente en de woningcorporaties, goede afspraken maken over voldoende betaalbare (energie-neutrale) huurwoningen in onze gemeente, zowel in het stedelijk gebied als in de dorpen. De nadruk bij nieuwbouw in de huursector moet liggen op duurzaamheid en het bevorderen van energie-neutraal wonen. Daardoor is de huurder minder geld kwijt aan energierekeningen en wordt deze dus minder afhankelijk van de energiemaatschappijen, verder blijven deze woningen bereikbaar voor de doelgroep. Tevens heeft het positieve effecten op het milieu.

Als de gemeente zelf opdrachtgever is, dan dient de voorkeur te worden gegeven aan energie-neutrale voorzieningen. Ook kijken we dan eerst naar plaatselijke ondernemers voor de aanbesteding, rekening houdende met Europese aanbestedingsregels. Wij zijn voorstander van beheers bewust ontwikkelen. Bij de opzet van een nieuwe wijk moet in de planfase al gekeken worden naar de beheerskosten in de toekomst. Op deze manier blijven de kosten onder controle.

Wij zijn voorstander van beheers bewust ontwikkelen.

Bestemmingsplannen dienen op tijd geactualiseerd te worden, anders mist de gemeente inkomsten van bouwleges. Die omgevingsdienst dient te beschikken over voldoende en goed gekwalificeerd personeel om de actualisatie op peil te brengen en te houden. De dorpsraden moeten zich in een vroeg stadium kunnen uitspreken over de plannen. Bouwen voor leegstand is geen optie. Veel inwoners ergeren zich aan de verloedering van panden en terreinen in de gemeente. Dit geeft een zeer negatief beeld van de gemeente waarbij ook, bij diverse panden, de veiligheid en de volksgezondheid in gevaar is. Verder heeft dit een negatieve invloed op de omgeving.

Vanuit welke windstreek je de gemeente Midden-Groningen ook binnenkomt, de uitstraling moet er één zijn van “hier wil ik wonen, werken en recreëren!”. Dit gaat één van de grootste uitdagingen worden van het nieuw te vormen College en Raad. Via de welstandsnota en de daar bij behorende excessenregeling dient er door de gemeente gehandhaafd te worden. De gemeente moet al in een vroeg stadium optreden en met de eigenaren van de panden en terreinen in overleg gaan, voordat het van kwaad tot erger komt. De welstandsnota dient regelmatig te worden bijgesteld.

Het winkelcentrum De Hooge Meeren is een grote werkgever in onze gemeente. Er is een begin gemaakt met de aankleding van het centrum, maar het moet niet een centrum zijn waar je alleen maar je boodschappen en aankopen doet. GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat er meer ‘reuring’ moet komen met horeca, restaurants en met voorzieningen, zodat het ook aantrekkelijk is voor mensen uit de (omliggende) regio’s om hier te vertoeven. In dorpen moet het ook aantrekkelijk zijn om de middenstand in stand te houden en te stimuleren. De diversiteit moeten we hierbij in het oog houden. GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat het parkeren in de hele gemeente gratis moet blijven. Verder vinden wij dat er haast moet worden gemaakt met de verdere invulling en ontwikkeling van het Stadshart/Kerkstraat in Hoogezand.

Ook het winkelbestand in de kleinere dorpen als Meeden, Zuid- en Noordbroek en Harkstede moet gehandhaafd blijven.

Wij vinden het belangrijk dat de inwoners van de dorpen en wijken hun inkopen in de buurt kunnen blijven doen en daarom dienen we sterke wijkwinkelcentra te houden, zoals in Siddeburen, Muntendam, Martenshoek en Sappemeer. Maar ook het winkelbestand in de kleinere dorpen als Meeden, Zuid- en Noordbroek en Harkstede moet gehandhaafd blijven.

Ruimte en groen zijn aantoonbaar heilzaam voor bewoners en dienen als uitgangspositie te gelden bij woningbouw/(her)ontwikkelingen. Ook zien wij graag dat er in de wijk in samenspraak met dorps- en wijkraden speeltuinen/speelplaatsen worden aangelegd, die vanzelfsprekend veilig en schoon zijn. Het openbaar groen draagt in grote mate bij aan de uitstraling van de gemeente en de mate waarin het vertoeven als prettig wordt ervaren. GemeenteBelangen Midden-Groningen is derhalve van mening dat het openbaar groen te allen tijde goed onderhouden dient te zijn. Dit betekent dat er een goed ‘groenplan’ moet komen, waardoor er geen kans is op verloedering van bermen en perken en geen onveilige verkeerssituatie kunnen ontstaan door te laat of niet gesnoeid groen.