Openbare orde

Wat ons betreft zijn er grenzen aan het gedogen. Onze bewoners moeten zich veilig en vertrouwd voelen in hun eigen woonomgeving. Onschuldigen mogen niet de dupe worden van het gedrag van anderen. Daarom vinden wij dat de politie zich weer actief dient op te stellen. Dat wil zeggen, dat de gemeente en/of de politie niet wacht tot een burger aan de bel trekt, maar zelf actie onderneemt waar dit nodig is. Prioriteit in het handhavingsbeleid dient gegeven te worden aan zaken waar een ander overlast van ondervindt en aan situaties waar de veiligheid in het geding is.

Onder andere dient de buurtagent weer terug te komen. Deze dient een actieve houding aan te nemen, waarbij hij met grote regelmaat bijvoorbeeld ‘gewoon’ door de wijk fietst en interesse toont in de medeburger. De burger moet de wijkagent dus ‘zien’. Verder dient deze een eigen ruimte in de dorpen en wijken te krijgen, waar de burger laagdrempelig zijn zorgen en problemen kan uiten. Dit kan ook ingevuld worden met een BOA (Buitengewoon Opsporing Ambtenaar) met specifieke kennis en ervaring op het gebied van wijkgericht werken, waarbij de burger centraal staat.

Onder andere dient de buurtagent weer terug te komen.

Ook al heeft een gemeente nauwelijks invloed op het beleid van de politie (dit is landelijk neergelegd), toch meent GemeenteBelangen Midden-Groningen dat door continue goede contacten en dus samenwerking met de buurtagent veel te bereiken valt. GemeenteBelangen Midden-Groningen is dan ook van mening dat er op het gebied van de milieuwetgeving, verkeer, geluidshinder, openbare veiligheid en naleving van de plaatselijke verordeningen op deze wijze goede resultaten geboekt kunnen worden. Het moet niet zo zijn dat belangrijke zaken blijven liggen, zoals de controle op bouwvergunningen en milieudelicten (bijvoorbeeld het illegaal dumpen van afval). Het convenant, dat afgesloten is met horecaondernemers voor het achterlaten door bezoekers van een spoor aan vuilnis etc. uit deze ondernemingen, blijkt goed te werken. Toch blijft controle hierop nodig.

Daar waar problemen zich voordoen kan, het liefst tijdelijk, een buurtwacht worden aangesteld. Hier zou de participatiewet een uitkomst kunnen bieden. En denk aan sociale media zoals WhatsApp buurten. Tussen de wijkagent, de wijkbeheerders van Lefier en Het Groninger Huis, de sociale wijkteams samen met de dorpsraden/bewonerscommissies dient regelmatig overleg te zijn.

Wij zijn juist voor de legalisering en een goede overheidsregulering van de weetteelt en verkoop.

Wij vinden dat dit zelfregulerende teams moeten zijn zonder al te veel bemoeienis van de gemeente. Zo betrekken we de bewoners bij hun eigen buurt of dorp en voelen ze zich ook hiervoor (mede)verantwoordelijk. Wij zijn tegen coffeeshops in de wijken en dicht in de buurt van scholen. Wij zijn niet voor sluiting van coffeeshops, want dit zou alleen maar de illegaliteit van de verkoop met zich meebrengen. Wij zijn juist voor de legalisering en een goede overheidsregulering van de weetteelt en verkoop.

Er dient door de gemeente en politie een stevig, doch menswaardig, beleid gevoerd te worden tegen illegalen in onze gemeente en er moet worden opgetreden tegen mensen zonder een werkvergunning en/of verblijfsvergunning.