Onderwijs

Onderwijs is de basis voor de toekomst van ons land. In onze optiek verdient goed onderwijs de hoogste prioriteit in de persoonlijke ontwikkeling van kind naar volwassene. GemeenteBelangen Midden-Groningen is voor Kind Centra, zeker als deze multifunctioneel kunnen worden ingezet, hierbij denken wij aan steunpunten voor ouderen, zorg en peuter opvang. Tevens kunnen de Kind Centra de uitvalbasis zijn voor de sociale teams en kunnen, daar waar de ruimten het toelaten, als buurtcentra fungeren.

Bij fusie of samenwerking van scholen dienen de belangen van zowel kinderen, ouders, schoolleiding, het onderwijzend personeel, als ook de buurt een rol te spelen. Niet alleen de condities van bijvoorbeeld nieuwbouw dient hierbij betrokken te worden, maar ook de gevolgen van leegstaande scholen. Kortom een integrale aanpak van de gehele problematiek. Waar mogelijk moeten de leegstaande gebouwen een nieuwe maatschappelijke invulling krijgen die recht doet aan de woonomgeving waarin deze zich bevindt.

Ook de Rehobothschool zal in de toekomst worden ondergebracht in het AJC.

Samenvoeging van scholen kan een goede zaak zijn, echter niet elke ouder wenst een “leerfabriek”, dus in ieder geval in dorpen met krimp zou plek moeten blijven voor “gewone” scholen. In Hoogezand en Sappemeer is hier een begin mee gemaakt wat wij van harte ondersteunen, wel moet het zo zijn dat de kinderen een veilige weg naar school blijven houden en dat dit in overleg met de ouders/wijk- en dorpscentra moet gebeuren. Ook de Rehobothschool zal in de toekomst worden ondergebracht in het AJC.

Kinderen op een vertrouwde plek, vanaf de kleuterleeftijd, met onderwijs in aanraking laten komen is een pré. Wij opteren voor een brede school, waarin voldoende ruimte moet zijn voor eigen identiteit en geloofsovertuiging. Kwaliteit van het onderwijs dient voorop te staan, hetgeen moet blijken uit beoordelingen door de Inspectie Onderwijs. GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat scholen in de buitendorpen zo veel mogelijk in stand moeten worden gehouden. Een mogelijkheid is, wanneer deze scholen qua leerlingenaantallen te klein zijn, deze onder te brengen bij een onderwijskoepel. De inspanningen zoals ze nu in Westerbroek lijken te worden beloond, zijn hier een mooi voorbeeld van.

De basisschool is bij uitstek een plek waar aandacht moet zijn voor mogelijk vervelende sociale omstandigheden thuis en extra aandacht moet er zijn voor minder begaafde kinderen. Indien wenselijk/nodig zal er een beroep moeten worden gedaan op externe deskundigen/organisaties. De school heeft hierin duidelijk een signaalfunctie. De verzelfstandiging van het onderwijs moet worden doorgezet, de gemeente gaat dan alleen maar meer over de gebouwen.

Samenvoeging van scholen kan een goede zaak zijn, echter niet elke ouder wenst een “leerfabriek”, dus in ieder geval in dorpen met krimp zou plek moeten blijven voor “gewone” scholen.

Om schooluitval op de middelbare school te voorkomen is GemeenteBelangen Midden-Groningen voor de zogenaamde VM2 optie. Onderwijs (technisch) voor MBO 1 en 2 op onze eigen ROC’s. Wij verwachten van de ROC’s een proactieve houding naar het bedrijfsleven toe. Opleidingen en de daar uit voortvloeiende stageplekken dienen aangepast te worden aan de vraag uit het bedrijfsleven. In overleg tussen het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen dient een onderwijsplan geschreven te worden om na te gaan welke vacatures zij in de toekomst zullen krijgen. Hier dienen de opleidingen op aangepast te worden.

Desnoods prestatiecontracten met de schooljeugd maken. Wat is er mooier te weten dat je opleiding een baan oplevert? GemeenteBelangen Midden-Groningen wil het echte praktijkonderwijs weer terug, niks mis met de ‘oude’ LTS en Huishoudschool, de jeugd moet weer een vak leren op school!