Het bestuur en de burger

Democratie is een bestuursvorm die zijn wortels kent in het zogenaamde ‘gelijkheidsbeginsel’, dat is vastgelegd in artikel 1 van onze Grondwet, zijnde …
“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld”


Het geeft ons inziens aan waar ons handelen, richting de burger, op gericht dient te zijn. Als  waardig medemens en medeburger, die het verdient om respectvol behandeld en gehoord te worden.

Wij voeren niet zomaar uit, maar zullen ook continu het waarom hiervan aan onze burgers uitleggen.

Dit geldt ook voor de burgers richting het bestuur. Wat GemeenteBelangen Midden-Groningen betreft houdt democratie niet op door één keer per vier jaar te gaan stemmen. Wij verplichten ons om ook in die vier jaar vol in contact te blijven met de inwoners van onze gemeente en respect en belangstelling te hebben voor wat er onder hen leeft. Alle (aspirant) raadsleden van GemeenteBelangen Midden-Groningen hebben zich dan ook verplicht om zich actief te blijven bewegen in de maatschappij en om de dialoog met de burgers aan te blijven gaan. Wij voeren niet zomaar uit, maar zullen ook continu het waarom hiervan aan onze burgers uitleggen.

De tijden veranderen snel en er is een groeiend verlangen en noodzaak naar ‘minder afstand’ richting het bestuur. Dit dient dan ook laagdrempelig te zijn. Wij beseffen dat wij ‘in dienst’ staan van onze burgers. Dat komt o.a. tot uiting op de manier waarop met inspraak wordt omgegaan: niet als een wettelijk verplicht ritueel, maar als een werkelijke dialoog met de betrokkenen. De afstand tussen bestuur, fractie en burger moet zo klein mogelijk zijn.
Wij vinden dat aan elk lid van het college van burgemeester en wethouders  een deel van de gemeente moet worden toegewezen (een wijkwethouder) waarvoor zij het aanspreekpunt zijn. Twee keer per jaar dient er een gestructureerd overleg plaats te vinden tussen de vertegenwoordigers van de dorpen en wijken met de verantwoordelijke bestuurder.

Het bestuur dient een pro actief beleid te voeren en de burgers hierover regelmatig over te informeren. Op deze manier worden de burgers betrokken burgers en voelen ze zich gehoord. Om dit vorm te kunnen geven streeft GemeenteBelangen Midden-Groningen naar een raad (of platform) van burgers, die via bijvoorbeeld loting in een vorm van medezeggenschapspoule komen. Een keer per jaar worden er 20 tot 30 burgers benaderd/uitgeloot, die mee mogen praten over de agenda van de raad en over de beleidsnota’s die op dat moment spelen. Zo wordt de raad en het college dynamischer gehouden.
Het gemeentebestuur en de fractie dienen bij planvorming en herinrichting van de woonomgeving de burgers tijdig te betrekken. Niet als de plannen al nagenoeg rond zijn en dan pas een vorm van inspraak beleggen.

Ook “kleine” zaken zijn belangrijk voor onze burgers en die verdienen dan ook de nodige aandacht en mogen niet worden ondergesneeuwd.

Democratie is wat anders dan de dictatuur van de meerderheid. GemeenteBelangen Midden-Groningen staat voor een open en transparante koers van het gemeentebestuur. Ook al wordt er soms gewerkt op hoofdlijnen van het beleid, toch vergeten wij de menselijke maat absoluut niet. De komende jaren zullen wij voor de uitdaging staan iedereen betrokken te houden bij de lokale gemeenschap. Ook “kleine” zaken zijn belangrijk voor onze burgers en die verdienen dan ook de nodige aandacht en mogen niet worden ondergesneeuwd.

Respect voor de burgers komt ook tot uiting in een vlotte en correcte  beantwoording van ingekomen brieven en ontvangen suggesties, ook via digitale media. Zo dient de burger een ontvangstbevestiging te krijgen met daarin de termijn waar binnen gereageerd wordt.
Het gemeentebestuur heeft een voorbeeldfunctie en dient daarom ook zelf regels en wetten na te leven en correct te hanteren, zowel naar de letter als naar de geest van deze regels en wetten. We willen daarnaast de betrokkenheid van de bewoners bij hun leefomgeving via dorpsraden en burgerinitiatieven stimuleren, maar ook ondersteunen door initiatieven te subsidiëren. Dorpsraden en andere vormen van lokale betrokkenheid krijgen een budget om zelfstandig invulling te geven aan hun taken binnen de dorpen.

GemeenteBelangen Midden-Groningen zal in alle gevallen kijken, los van politieke standpunten, wat het beste is voor de burgers en daarmee ook voor de gemeente.

Openheid van bestuur heeft tot gevolg dat, met een minimum aan wrijving, de bestuurlijke terugkoppeling plaatsvindt die in een democratie noodzakelijk is. Openheid versterkt tevens het vertrouwen in het bestuur. GemeenteBelangen Midden-Groningen zal blijven werken aan het verbeteren van die bestuurscultuur door een positief kritische opstelling, ook in het geval dat wij na de verkiezingen mee zullen doen in een nieuw te vormen coalitie.  Daarnaast zijn wij van mening dat coalitiepartijen ook een open oog moeten hebben voor standpunten van de partijen die niet aan de coalitie deelnemen. Dat betekent concreet:
GemeenteBelangen Midden-Groningen zal in alle gevallen kijken, los van politieke standpunten, wat het beste is voor de burgers en daarmee ook voor de gemeente.