Het ambtelijk apparaat

GemeenteBelangen Midden-Groningen pleit voor het beperken van beleidsnota’s en onderzoeken door derden, ook vanwege de hoge kosten en de noodzaak om eigen kennis binnen de gemeente zelf op te bouwen. Wij onderkennen dat het in sommige gevallen noodzakelijk is om een extern bureau in te schakelen voor specialistisch onderzoek. Dit moet dan wel beperkt blijven tot het uiterst noodzakelijke. Of met andere woorden: alleen daar, waar het de deskundigheid/kennis van de wethouder of beleidsambtenaar overstijgt.


Ook moet er ruimte zijn voor invulling door burgers en organisaties in het belang van de gemeenschap. De beleidsnotities dienen geëvalueerd te worden.
Omdat de medeburger zijn vertrouwen heeft gegeven aan de raad, zal de grootste efficiëntie behaald worden als deze raad zo vroeg mogelijk geraadpleegd wordt ten aanzien van alle plannen en beleidsvoornemens. Alleen zo wordt (de) binnen de raad  niet alleen de aanwezige kennis goed benut en het draagvlak vergroot, maar ook de degelijkheid van besluiten gewaarborgd (actieve informatieplicht).

Ook moet er ruimte zijn voor invulling door burgers en organisaties in het belang van de gemeenschap.

De gemeente is  een klantgerichte organisatie. Wij vinden het van groot belang dat het ambtelijk apparaat in het contact met de burgers “moeilijke” taal vermijdt en tijdig en correct reageert op aanvragen,  verzoeken, bezwaarschriften enzovoort. Waar mogelijk dienen formulieren online beschikbaar te zijn. Voor hen die hier niet toe in staat zijn, zal er de mogelijkheid moeten blijven bestaan dat deze formulieren ook bij een loket binnen de gemeente of gemeentehuis verkrijgbaar zijn of bijvoorbeeld bij bibliotheken, steunpunten en dorpshuizen. Ook vinden wij dat er altijd een publieksvoorziening moet blijven voor het bijvoorbeeld afhalen van een paspoort/ID-kaart.

De gemeente dient telefonisch en via de sociale media  bereikbaar te zijn via een Klanten Contact Centrum. De diverse afdelingen dienen via een eigen telefoonnummer direct bereikbaar te zijn en niet via een onpersoonlijk bandje. De grotere gemeente dient voor alle inwoners bereikbaar te blijven. De buurthuizen in de dorpen laten bemensen door een “reizende” ambtenaar die algemene zaken ter plekke kan afhandelen. Paspoorten en reisdocumenten kunnen thuis bezorgd worden.

Ook vinden wij dat er altijd een publieksvoorziening moet blijven voor het bijvoorbeeld afhalen van een paspoort/ID-kaart.

GemeenteBelangen Midden-Groningen is van mening dat ambtenaren, maar zeker beleidsambtenaren in principe horen te wonen in de eigen gemeente. Hiervan kan worden afgeweken wanneer de ambtenaar aantoonbare betrokkenheid heeft bij het reilen en zeilen van onze gemeente. Dit bevordert hun betrokkenheid en dit geldt zeker ook voor het college van B&W en de gemeentesecretaris.

Het Kielzog, met de bibliotheek, het theater, het kunstencentrum en de muziekschool, in Hoogezand, is inmiddels gerealiseerd. Wij streven er naar om de bouw van het bestuurlijk centrum zo spoedig mogelijk ter hand te nemen, waarbij gekeken moet worden naar de mogelijkheden om de gemeentelijke gebouwen in Muntendam en Slochteren geschikt te maken voor gemeentelijke afdelingen die niet direct een publieksfunctie hebben. De staffuncties dienen in het nieuwe bestuurlijke centrum geconcentreerd te worden.

De communicatie tussen de beleidsmakers van de gemeente en de uitvoerders dient naar een hoger niveau te worden getild. Samenwerking en een goede relatie tussen alle omliggende (fusie-)gemeenten en de provincie is een voorwaarde. We denken daarbij nadrukkelijk aan de bedrijventerreinen, de werkgelegenheid en de Sociale Werkvoorziening, maar ook aan de afstemming van (sport)voorzieningen.

GemeenteBelangen Midden-Groningen is van mening dat ambtenaren, maar zeker beleidsambtenaren in principe horen te wonen in de eigen gemeente.

Voordat de gevolgen van de bezuinigingen neer worden gelegd bij onze inwoners, zal de gemeente eerst intern moeten hebben vastgesteld dat in haar eigen organisatie niet meer valt te besparen. GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt het ook belangrijk dat moet worden onderzocht welk werk, dat nu nog wordt verricht door de gemeenten zelf beter uitbesteed kan worden. Goede voorbeelden zijn de privatisering  van het Kielzog, de dorpshuizen, de zwembaden etc.
De samenvoeging van de HSSM gemeenten tot een nieuwe en grotere gemeente Midden-Groningen is vrijwel zonder problemen verlopen in tegenstelling tot het gros van de samenvoeging  van de andere gemeenten in de provincie. Wij hebben hierin een voorsprong t.o.v. de omliggende gemeenten.