Economie en werkgelegenheid

De economie is zich inmiddels aan het herstellen, maar de gevolgen van de achterliggende periode zijn nog steeds zichtbaar in onze gemeente. Het aantal werkzoekenden is procentueel groot. Hier ligt een schone taak voor de nieuwe gemeente met speciale aandacht voor de hoger opgeleide jongeren, zodat deze groep niet de gemeente zal verlaten en haar heil ergens anders gaat zoeken. Voor de jongeren zonder zogenaamde startkwalificatie moeten we als gemeente, samen met het bedrijfsleven, investeren in laagdrempelige beroepsopleidingen van bouwvakker tot verzorgende. Wij moeten voorkomen dat dit niet een verloren generatie wordt.

Ook bij de aanbestedingen kan de gemeente eisen stellen ten aanzien van het betrekken van deze groep jongeren bij de aan te besteden werkzaamheden. Om in ieder geval een deel van dit probleem aan te pakken, zullen we een aantrekkelijke gemeente moeten worden waar bedrijven en instellingen zich graag willen vestigen.

Van oudsher zijn Hoogezand en Sappemeer plaatsen met een sterke industriële bedrijvigheid met een aantal grote bedrijven in o.a. de procesindustrie en de scheepsbouw, met daaromheen allerlei toeleverende en ondersteunende bedrijven. Daarnaast is de detailhandel (in onze gemeente) een grote werkgever. In de buitengebieden is vooral de agrarische sector van belang.

Het is belangrijk te behouden wat er is. Daarnaast is het noodzakelijk dat nieuwe bedrijven worden aangetrokken. Hiervoor dienen wij een creatieve denkslag te maken. In de jaren 50 -80 zijn er bedrijven uit Scandinavië naar vooral, Hoogezand gehaald. Wellicht een voorbeeld voor de toekomst? Met het Rengerspark en de Gouden Driehoek aan de A7, zijn er volop kansen.

Het is belangrijk te behouden wat er is. Daarnaast is het noodzakelijk dat nieuwe bedrijven worden aangetrokken.

Naast het aantrekken van nieuwe bedrijven moeten we ook inzetten op veranderingen voor de korte, middellange en lange termijn. Bespreek dit regelmatig met ondernemers en het onderwijsveld. Anticipeer vroegtijdig op veranderingen en wacht niet passief af. Zorg dat jongeren, werkzoekenden voldoende bagage hebben of krijgen om deel te nemen aan het arbeidsproces. Het begint met voldoende scholing.

In de eerste plaats verdient het promoten van onze gemeente blijvende aandacht. Laat mensen weten dat het in Midden-Groningen goed werken en wonen is. Een plaats met een zeer hoog voorzieningenniveau! Het Zuidlaardermeer en omliggend natuurgebied het Schildmeer, het Roegwold, natuurpark de Venen/Heemtuin en de diverse andere parken en natuurgebieden zijn prachtige toeristische trekpleisters.

Laat mensen weten dat het in Midden-Groningen goed werken en wonen is.

Daar waar het straatbeeld meer en meer wordt aangetast door lege winkels, dient men ook hier creatiever beleid op te maken. Daar waar makelaars en banken niet anders kunnen, zullen wij de mogelijkheden moeten verruimen ten aanzien van deze leegstand. Wij denken dan bijvoorbeeld aan de mogelijkheden van zogenaamde ‘pop-up stores’, waarin een ieder die dat wil een winkel mag huren, bijvoorbeeld per dag, voor het exploiteren van zijn activiteit voor een klein bedrag. Hierin zien wij tevens ook een manier om langdurige werkzoekenden ‘anders te activeren’ en hun ontplooiing/ontwikkeling opnieuw vorm te geven. Eventueel dient de gemeente hierin subsidies te verstrekken. Dit mag echter niet ten koste gaan van reguliere werkgelegenheid.

De gemeente moet faciliteren om de detailhandel in de dorpen zoveel mogelijk in stand te houden van loodgieter tot bloemenzaak, dit kan o.a. plaatsvinden door het mogelijk maken door wonen en werken te combineren. De gemeente moet een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie hebben om zoveel mogelijk met mensen die werkzaam zijn voor de gemeente een vast dienstverband aan te bieden (geen flexibele  krachten). Bij incidentele werkzaamheden zal dit echter niet altijd mogelijk zijn.

Industriële ondernemingen concentreren onder andere langs de A7 (Rengerspark en de Gouden Driehoek) , wij willen de voor- en nadelen onderzoeken om eventueel het Rengerspark los te koppelen van de gemeente Groningen. Transport, logistiek, dienstverlening, ICT, alternatieve energie en Health Care zijn groeimarkten. Hier moeten wij ons op concentreren. De uitbreiding van de echte maakindustrie zullen we hoofdzakelijk moeten vinden in de uitbreiding van de bestaande bedrijven. Met het aantrekken van toeleveringsbedrijven voor deze industrie kunnen we dat stimuleren. GemeenteBelangen Midden-Groningen maakt zich sterk voor de clustering van bedrijven.Een aantal van deze bedrijven bevindt zich in onze gemeente en in overleg met deze bedrijven kunnen we dit versterken.

De gemeente moet een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie hebben om zoveel mogelijk met mensen die werkzaam zijn voor de gemeente een vast dienstverband aan te bieden.

In onze gemeente hebben we o.a. in de groene sector, zeer innovatieve bedrijven die we moeten koesteren. Daarnaast zou de gemeente onderzoek naar opslag van energie ten gevolge van de aan te leggen zonneparken moeten faciliteren/promoten. De gemeente ligt aan een aantal belangrijke verkeersverbindingen, zoals de A7 richting Duitsland, de N33 Eemshaven-Assen, de spoorlijn Groningen Bad-Nieuwe Schans/Duitsland en Veendam, het Winschoterdiep. GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat de mogelijkheden hiervan veel meer moeten worden benadrukt, onze gemeente is hierdoor één van de best te bereiken gemeenten van het Noorden.

Snel internet (G5) is ook een belangrijke verbinding op de elektronische snelweg . Voor een bedrijf op het web is het niet zo belangrijk waar het zit. Bedrijven kijken veel meer naar wat zij het personeel te bieden hebben en hoe de infrastructuur voor lange tijd gewaarborgd is, zijn er uitbreidingsmogelijkheden. Er is een groeiende aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze gemeente heeft de ruimte en de rust waar deze bedrijven zich kunnen vestigen. GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat de gemeente een ambtenaar (economisch loket) in dienst moet hebben die de belangen van de gemeente behartigd (acquisitie). De gemeente moet een eigen stem hebben en niet alleen afhankelijk zijn van instanties zoals bijvoorbeeld de NOM, maar moet hier wel mee samen werken.

Onze gemeente heeft de ruimte en de rust waar deze bedrijven zich kunnen vestigen.

Deze ambtenaar moet ook het aanspreekpunt zijn voor de bestaande ondernemers om knelpunten op te lossen en voor overleg met de belangenverenigingen. Hij moet een directe telefoonlijn hebben en wanneer er toch van buiten naar het centrale telefoonnummer van de gemeente wordt gebeld moet zijn nummer als eerste in het keuzemenu komen te staan. Kort samengevat: hij dient zelfstandig te kunnen opereren met de daarbij behorende faciliteiten. GemeenteBelangen Midden-Groningen wil ook de ondernemers en ondernemers- verenigingen betrekken in de plannen voor economische ontwikkelingen. De diverse organisaties moeten een zeer duidelijk platform hebben om mede:

a) het ondernemerschap in z’n algemeenheid te bevorderen en te stimuleren en hierbij door de gemeente voor 100% gefaciliteerd te worden (met de NOM en provincie);

b) werkleerprojecten op te stellen, waar het onderwijs haar voordeel mee kan doen;

c) een ondernemerspoule maken net als een eerder genoemde medezeggenschapspoule voor burgers. De ondernemers aan het woord, wat kunnen wij voor u betekenen?

De gemeenteraad, het college, de ambtenaren, maar ook de burgers kunnen optreden als een “ambassadeur” voor onze gemeente Midden-Groningen. De gemeente moet bedrijven zoveel mogelijk ondersteunen door een goede informatievoorziening en een snelle afhandeling van allerlei vergunningen.

Tot slot willen wij de burgers en de dorpen de ruimte geven voor lokale initiatieven voor het oprichten van ideale corporaties. Wat is er mooier dan bewoners die de handen ineen slaan om een voorziening of een stuk historie te redden of te behouden, te ondersteunen. Als voorbeeld hebben we het initiatief in Steendam betreffende aanleg van de glasvezelkabel en de dorpshuiscoöperatie in Meeden. Participatie ten top! GemeenteBelangen Midden-Groningen draagt dit soort initiatieven een warm hart toe en vindt dan ook dat de gemeente dit soort initiatieven moet faciliteren.