Toelichting op onze stellingname in het Kieskompas

INLEIDING

Een verkiezingsprogramma schrijven doe je vaak op hoofdlijnen. Uitleg en detaillering zie je vaak tijdens de bezoeken op markten, via flyers, of in specifieke thema-avonden bijvoorbeeld over dorps- en buurthuizen. Daar leg je vaak uit hoe wij in een specifiek geval tegen de zaak aankijken.

Zo hebben wij onlangs vragen gesteld naar aanleiding van onze zorgen over ons cultureel erfgoed, monumenten en beeldbepalende gebouwen, die door gaswinning voorgoed dreigen te verdwijnen of staan te verloederen.

Verder hebben we 10 actiepunten opgesteld, gebaseerd op ons verkiezingsprogramma. Binnenkort ziet u deze terug in de vorm van flyers, advertenties en natuurlijk op deze site.

GemeenteBelangen Midden-Groningen doet ook mee aan Kieskompas. De stellingen binnen Kieskompas kunnen beantwoord worden met mee eens, helemaal mee eens of niet mee eens of helemaal niet mee eens. Vervolgens moet je dit onderbouwen met teksten uit het verkiezingsprogramma, dan wel aangeven waar de kiezer de toelichting kan vinden.

De stellingen zijn vaak absoluut en krijgen dan ook oordelen als bijvoorbeeld niet mee eens waarbij de nuance verder ontbreekt.

Onderstaand geven wij toelichting op een aantal stellingen die in onze ogen meer duidelijkheid of een nadere uitwerking behoeven. De stellingen zijn in blauw.

EEN AANTAL STELLINGEN ONDER DE LOEP GENOMEN

“De belastingen mogen omhoog om te kunnen investeren in betere armoedebestrijding”

Ons standpunt:

Mensen met een uitkering proberen zo spoedig mogelijk weer aan het werk te krijgen, eventueel bij de gemeente met behoud van uitkering zodat deze mensen weer in het arbeidsritme komen onder begeleiding van een coach, waarbij de uitkering 10% tot 20%  hoger ligt, dan voor diegenen die dit niet willen: arbeid moet lonend zijn.

“Om werkloosheid tegen te gaan, moet bij gemeentelijke aanbestedingen de creatie van banen zwaarder wegen dan de prijs”

Ons standpunt:

Hier ligt een schone taak voor de nieuwe gemeente met speciale aandacht voor de hoger opgeleide jongeren, zodat deze groep niet de gemeente zal verlaten en haar heil ergens anders gaat zoeken. Voor de jongeren zonder zogenaamde startkwalificatie moeten we als gemeente, samen met het bedrijfsleven, investeren in laagdrempelige beroepsopleidingen van bouwvakker tot verzorgende. Wij moeten voorkomen dat dit niet een verloren generatie wordt. Waar mogelijk moet bij aanbesteding de componenten werkervaringsplaatsen/  een percentage banen voor werkzoekenden als randvoorwaarde opgenomen worden.

“De gemeente mag alleen nog biologische landbouwbedrijven toelaten”

Ons standpunt:

Agrariërs zijn ondernemers. Hebben zich te houden aan de richtlijnen die er zijn in Europa. Dit impliceert, dat al zouden we dat willen als gemeente, het niet is toegestaan. Om ideologische redenen zou een gemeente deze stelling kunnen kiezen, doch de maatschappelijke gevolgen zullen gigantisch zijn, vandaar onze stelling niet mee eens.

“De zoutwinning in Kiel-Windeveer moet worden tegengehouden, ook al gaan hierdoor banen verloren”

Ons standpunt:

Alle mijnbouwschade door gas- en zoutwinning en bodemdaling door menselijk handelen moet worden vergoed door de veroorzaker en/of het ministerie van Economische Zaken. Zolang er geen eenduidig beleid is op dit gebied, gaan wij voor de veiligheid en leefhaarheid van onze gemeente.

“De gemeente betaalt mee aan een netwerk van tiltmeters in de provincie Groningen”

Ons standpunt:

Wij vinden dat wij onze kinderen en kleinkinderen niet met vervuilde aarde mogen opschepen, wij willen niet denken van “na ons de zondvloed” en trouwens de fossiele brandstoffen zijn eindig. Daarbij ondervinden de Groningers nog steeds de gevolgen van de aardgaswinning, zoutwinning en het beleid van het waterschap. Een combinatie die controversieel is. Wij vinden dat tiltmeters al lang geplaatst hadden moeten worden om voor iedereen een goede “0” meting te hebben. Niet de gemeente maar de vervuiler betaalt en dat kan en mag nooit de gemeentelijke belastingbetaler zijn!

“Er moet meer worden geïnvesteerd in de jeugdzorg”

Ons standpunt:

Bij het aanbesteden van zorg gaan we niet per definitie voor de goedkoopste aanbieder. De zorgverlener zal marktconforme salarissen moeten betalen aan haar medewerkers en het salaris van de directie zal onder de “Balkenende-norm” moeten liggen. De zorgverlener zal  haar medewerkers goed moeten blijven scholen en ook aandacht en ruimte moeten hebben voor leerwerktrajecten. In hoeverre dit leidt tot meer investeringen is de vraag. Wij zijn voor vraaggestuurd en niet aanbodgericht.  Menselijke maat boven financieel gewin.

“De gemeente mag bij ernstige overlast dieren doden, zelfs als deze een beschermde status hebben”

Ons standpunt:

Natuurlijk mag men bij overlast, bijvoorbeeld een rattenplaag, wespennesten etc., deze bestrijden. Maar de gemeente mag niet op de stoel van de rechter gaan zitten door bijvoorbeeld een agressief dier af te maken. Hoewel beschermde dieren overlast kunnen veroorzaken kan de gemeentelijke overheid hier niet in voorzien door het doden van deze dieren. Dit zal op landelijk niveau moeten worden aangestuurd.

“Op oudjaarsdag mag vuurwerk alleen nog worden afgestoken op een centrale locatie, de rest van de gemeente wordt vuurwerkvrij”

Ons standpunt:

Nederland regelland. Er worden ons al veel (traditionele) dingen ontnomen en wij zijn voor overleg. Een neutrale keuze is dat wij vinden dat in elk dorp (bv. carbidschieten) er een eigen mening gevormd mag worden. Daar waar mogelijk is centraal vuurwerk afsteken een optie. Maar de jeugd heeft ook een mening!

“Er moet meer cameratoezicht op straat komen”

Ons standpunt:

Veiligheid is een zeer belangrijk thema. Niet ten koste van alles, we leven in een vrij land. Daar waar structureel overlast ontstaat is cameratoezicht wat GemeenteBelangen Midden-Groningen een mogelijkheid met de bepalingen van de Wet Op de Persoonsregistratie .

“Om inwoners met schulden te helpen, mogen hun gegevens aan de gemeente worden doorgegeven, ook al leidt dat tot een inperking van de privacy”

Ons standpunt:

Privacy is belangrijk voor onze inwoners. Wij vinden dat dit ook gerespecteerd moet worden.  Voor diegenen die niet zelfstandig in staat zijn hun zaken zelf te regelen, gelden andere regels. Maar altijd met de menselijke maat. Overigens is bij wetgeving geregeld onder welke condities dergelijke zaken “gedeeld” kunnen worden.

“Iedereen met een uitkering moet verplicht een opleiding volgen of aan het werk”

Ons standpunt:

Die basisverplichting om mee te werken aan scholing en werk staat al in de wet, uiteraard als iemand kan werken. De manier waarop kan de gemeente middels een verordening regelen. In de gemeentelijke verordening is dit geregeld.

“Alle woonwijken in Midden-Groningen moeten 30km/u-zones worden”

Ons standpunt:

Het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan heeft, wat GemeenteBelangen Midden-Groningen  betreft, mede tot doel om sluipverkeer door woonwijken te voorkomen. In samenspraak met bewoners kan voorzien worden in 30 kilometerzones. Deze moeten dan ook zodanig ingericht worden dat handhavend kan worden opgetreden

“Om zorg betaalbaar te houden, moet de bijdrage voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) omhoog voor hogere inkomens”

Ons standpunt:

Hoog inkomen wil nog niets zeggen over “besteedbaar inkomen”. Anderzijds zijn er situaties waarin hoge inkomens “fiscaal” gezien een laag of negatief inkomen hebben. Op grond van het solidariteitsbeginsel kan de stelling de zwaarste schouders dragen de zwaarste lasten in dit geval gehanteerd worden.