Nieuwbouw BWRI

Tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar stond o.a. de nieuwbouw of
renovatie van het pand voor de BWRI op de agenda. De raad is in oktober op
werkbezoek geweest en dat het huidige pand niet meer aan de huidige eisen
voldoet is duidelijk. Dit onderstrepen wij ook als partij. De doelgroep die
gebruik maakt van BWRI is een groep die de beschutte werkplek hard nodig
heeft en daar dient de gemeente voor te staan. Waar wij als partij wel heel
grote moeite mee hebben, is de manier waarop het College nieuwbouw op de
huidige locatie wil doordrukken. Een project wat al langer op de rol staat, maar
waar nu pas een voorstel voor kwam. Een voorstel waar in commissieverband
zo ontzettend veel vragen over waren en die zo slecht door de
portefeuillehouder werden beantwoord, dat voorafgaand aan de
raadsvergadering van november het onderwerp zelfs van de agenda werd
gehaald.


Waar hebben wij moeite mee als GemeenteBelangen Midden-Groningen?


Momenteel zit BWRI in 3 panden, verspreid in de gemeente. Dit brengen we nu
terug naar 1 pand en dat is geen probleem, wel de locatie. De huidige
locatie kost de gemeente (en dus u als belastingbetaler) ruim 70.000 euro per jaar
méér ten opzichte van andere locaties. Deze andere locaties bevinden zich bij
het winkelpark in Hoogezand, waar de gemeente stukken grond heeft welke
geschikt zijn. Het college komt dan met het verweer dat het daar niet wenselijk
is, omdat men dan een bestemmingsplanwijziging moet doen, dat men niet
weet wat de mening van de Provincie zal zijn (we gaan toch over ons eigen
grond?) en dat de verkeersafvoer zou niet mogelijk zijn. In onze ogen argumenten
die gezocht zijn om deze locaties niet verder uit te werken. Als men dit wel had
gedaan, dan had er een totaal ander voorstel op tafel gelegen.
De huidige locatie aan de Molenraai, wil het College niet kwijt, omdat men
bang is dat het pand leeg komt te staan en er verpaupering ontstaat. En daar
hebben we direct de kern van het probleem van het huidige college. Geen
daadkracht, geen lef, geen visie en het staat als Calimero langs de zijlijn als het
gaat om economische ontwikkeling. Waar een wil is, is een weg. De overige 2
panden kunnen overigens wel zonder blikken of blozen verkocht worden…

Onderstaand gooit het College en de coalitiepartijen nu dus weg:


1: Een impuls op het winkelpark, wat al jaren stilstaat.

2: De mogelijkheid om aan de Molenraai aansluitende industrie te ontwikkelen
binnen de contouren.

3: De gemeente kost het 70.000 euro minder per jaar.

Ook hebben we gevraagd naar het aantal medewerkers dat nu over de drie
locaties werkt. Hoeveel hiervan kunnen er naar het nieuwe gemeentehuis.
Deze vraag hebben we vaak moeten stellen en elke keer kwamen er
bestuurlijke antwoorden, zonder cijfermatige feitelijke onderbouwing. Want
een administratieve medewerker is niet op locatie nodig, dat kan prima op het
gemeentehuis. Uiteindelijk kregen we na heel lang aandringen 1 dag voor de
vergadering het antwoord dat er geen ruimte was op het gemeentehuis en dat
er eigenlijk ruimte te kort is. GemeenteBelangen pleit al langer voor het
uitdunnen van het ambtelijk apparaat. Dat wordt hiermee nogmaals duidelijk.
Al met al kunnen we spreken van een gênante zaak. Coalitiepartijen die in de
commissie heel hard blaffen, maar blijkbaar na wat sensibilisering, zoals ze bij
landelijke partijen wel vaker doen, weer netjes in hun hok gaan en tekenen bij
het kruisje. In het kielzog van de dit voorstel werd door diezelfde landelijke
partijen ook nog een amendement ingediend dat de nieuwbouw minimaal
energieneutraal moet zijn en als dit niet kan binnen het investeringskrediet,
ruim 15 miljoen (!!!), het college dan naar de Raad komt om extra geld te
vragen. Kortom, u mag nog meer gaan betalen.


Er valt iets te kiezen 16 maart, kies daarom GemeenteBelangen Midden-
Groningen


Welkoop…

07-06-2020 Op verzoek van GemeenteBelangen en D’66 werd dit onderwerp op de commissieagenda geplaatst. Doel: helderheid te krijgen over de (transparante) rol van het College.

Het gaat niet zo zeer om te vraag of Welkoop op de huidige locatie mag (her)bouwen maar of het College de diverse rollen die men heeft, zoals publiek- en privaatrecht, voldoende transparant uitvoert.

Als een gemeentelijke bezwaar- en beroepscommissie tot de conclusie komt dat Welkoop op grond van het vigerend bestemmingsplan mag herbouwen en een College wijkt hiervan af, dan heb je iets uit te leggen. Als een College plotseling als koper van de gronden in beeld komt, vraagt dit om duidelijkheid. Als Welkoop zegt herhaaldelijk met verschillende standpunten geconfronteerd te worden vanuit de gemeente over al dan niet (her)bouwen, dan vraagt dit om opheldering.

De vraag of Welkoop wel mag (terug)bouwen ligt op dit moment bij de (bestuurs-)rechter en dan is het netjes dat je als Raad daar in het openbaar terughoudend in bent. Dat is overigens geen verplichting, een College dient zich ten alle tijde te verantwoorden richting de Raad.

Blijft over hoe het College in dezen heeft gehandeld tot het moment dat Welkoop de zaak heeft voorgelegd aan de rechter.

De eerste conclusie is dat de afstemming binnen het gemeentelijk apparaat verre van ideaal is. Meerdere ambtenaren praten met Welkoop zonder voldoende afstemming waardoor het ene moment het idee ontstaat dat men terug mag bouwen of onderdeel kan worden van een geheel ander plan met bijvoorbeeld woningbouw. In sommige gevallen is er niet eens vastgelegd wat er is gezegd of afgesproken. Op meerdere dossiers hebben we al geconstateerd dat de aansturing hierin tekortschiet. De ene afdeling weet vaak niet wat de andere afdeling doet. Dit is een managementprobleem waarvoor het College verantwoordelijk is en dus aanspreekbaar. De rollen van de betrokken wethouders zijn helemaal niet duidelijk en vaak spreken ze elkaar tegen of komen terug op eerdere afspraken. Binnen de coalitie worden ze uiteraard uit de wind gehouden. Je gaat dan de gehele geschiedenis over bestemmingsplannen, detailhandelsvisie, raadsdebatten etc. oplepelen om maar van de kern van het debat af te blijven, te weten transparantie (PvdA) of roepen dat je voor een vrije markt bent waarbij de overheidsbemoeiing minimaal moet zijn maar vervolgens de ondernemer (deels) de schuld in de schoenen schuift en geen interruptie (lees: verantwoording) duldt (VVD).

Een andere conclusie is dat er wel degelijk verwachtingen zijn gewekt. Dat men daar later op terugkomt, o.a. op grond een woonvisie, is mogelijk maar het is dan de vraag of je een betrouwbare overheid bent.

Aankoop van de gronden dan door de gemeente? Strategisch of niet? Helder antwoord van het College. De eigenaar kwam zelf met dit aanbod en een onafhankelijke partij beoordeeld de waarde van de gronden. Leefbaar MG is overigens van mening dat de gemeente meer moet geven dan wat een onafhankelijke iemand heeft vastgesteld en gaat daarmee op de stoel zitten van het College.

Conclusie: er is meer helderheid over de gemeentelijke rol in dezen en meer dan een 6-min zit er niet in als oordeel over het gevoerde beleid tot nu toe. De rechter zal een oordeel geven en dan pas kunnen we definitieve conclusies trekken en dat zullen we dan ook zeker doen.

Markus Ploeger