Integriteit of een stok om te slaan?

‘ze het hadden kunnen weten, een aantal wist het gewoon’

De gemeenteraad kreeg afgelopen donderdag 24 juni 2021 een wel heel uniek voorstel, namelijk het
opzeggen van het vertrouwen in wethouder Borg. Uniek, een College die op deze wijze het
vertrouwen opzegt in een collega-wethouder via een raadsvoorstel. Uniek omdat ik als raadslid het
nieuws moest horen van een journalist i.p.v. tijdige informatie via de voorzitter van de Raad. Uniek
omdat, niet de voorzitter van het College (burgemeester Hoogendoorn) het voorstel om het
vertrouwen op te zeggen verdedigde, maar de wethouder van de grootste partij, nl mevrouw Van
Schie van de PvdA dacht altijd dat bewaking van integriteit een (wettelijke) taak was van de
burgemeester. Het ging over het al dan niet melden van een huisje die verhuurd wordt op de Leine door de heer
Borg. Hij zou niet integer hebben gehandeld door dit niet actief te melden bij de collega’s van het
College van B en W.


Ik ga niet in op alles wat werd gezegd om dit te onderstrepen. Het was een flinterdun verhaal en
voor iedereen was wel duidelijk dat Barbertje moest hangen. Het is een publiek geheim dat het
College van B. en W. meer bestaat uit solisten dan als homogeen team opereert, die bokkie voor
elkaar willen staan zeg maar. De ene wat meer solist, Verschuren SP, de anderen wat minder.
Doorgaans alleen geïnteresseerd in hun eigen portefeuilles. En ja, wat doet de man die aan het hoofd
staat van het College, de aanvoerder zeg maar. Die laat de verdediging van het raadsvoorstel over
aan een wethouder. Illustratief zou ik willen zeggen. Voor onderhoud groen is de burgemeester ook
niet verantwoordelijk schrijft hij aan inwoners van Muntendam, dat is aan de politiek. Hij kan hier
echt niets aan doen.

De verdediging van de heer Borg was ook niet sterk moet ik zeggen, maar om nou te zeggen dat hij
niet integer heeft gehandeld gaat mij te ver. Ja, hij had inderdaad melding moeten maken van het
verhuur van een woning en mocht er niet op vertrouwen dat de Collega’s het wisten. Hij heeft gelijk
dat ze het hadden kunnen weten, een aantal wist het gewoon. Maar is dit een reden om het vertrouwen op te zeggen, los van de wijze hoe dit is gegaan? Heeft hij ter kwader trouw gehandeld? Of was het een inschattingsfout? Als we naar onze ministers kijken zien we liegende bewindslieden, waardoor velen aan de bedelstaf zijn beland (toeslagen affaire). Een minister-president die doodleuk zegt: “Ik heb hier geen actieve herinnering aan”, dus liegt en zo
kunnen we nog wel even doorgaan. Zijn er mensen de dupe geworden van het feit dat de heer Borg
verzuimde actief te melden dat hij een woning verhuurde op de Leine. Denk het niet. We kunnen
beter handhaven waar wel veel overlast is, denk aan drugsoverlast.


Wat moeten we dan met wethouders die door bewoners, vaak herhaaldelijk bij bijvoorbeeld
inspraakavonden worden beticht van het “ het onjuist weergeven van hetgeen is besproken of een
eigen interpretatie hieraan geven”. Ja, dan morren wij als Raad wat over openheid en
betrouwbaarheid en gaan over tot de orde van de dag. Ik denk dat we bij dit soort zaken nu munitie
hebben om integer handelen wat vaker aan de orde te stellen.


Omdat wij het idee hadden en nog hebben dat er meer aan de hand is dan de vraag of de heer Borg
integer heeft gehandeld, hebben we middels een motie voorgesteld een onafhankelijk persoon een
onderzoek te laten doen naar het handelen van de heer Borg en de rest van het College. Blijkbaar
zagen de coalitiepartijen de bui al hangen en wilden dit niet ondersteunen. Als het regent hoef ik niet
naar buiten om te kijken of het regent zei de heer Van de Vlist van de SP, als argumentatie. Je zou
dan juist naar buiten moeten gaan om te kijken wie er in de regen staat. De heer Borg alleen of zie ik
daar nog meer staan?

Markus Ploeger.


NPG: € 95 miljoen te besteden.

De fractie van GBMG heeft in de digitale raadsvergadering van 28 oktober 2020 een amendement ingediend, zo’n € 4.75 miljoen euro, voor burgerinitiatieven. Een ruime meerderheid van de Raad steunde dit amendement. De reden waarom Gemeentebelangen Midden Groningen dit amendement indiende kunt u lezen in onderstaand te downloaden bestand. Tevens kunt u hier het amendement downloaden.


Voorjaarsbrief oftewel brief van onmacht

10-07-2020 De afgelopen raadsvergadering stond in het teken van de financiën of eigenlijk de deplorabele staat van het gemeentelijke huishoudboekje. Als wethouder Drent thuis zijn financiën zo zou doen als hij doet als gemeentelijk “puutholder”, dan zou de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen snel van toepassing zijn. Is het echt zo erg? Een volmondig ja….

Een paar citaten uit onze Algemene Beschouwingen bij de voorjaarsbrief kan dit illustreren:

“ Waarom is dit college niet in staat een inzicht te leveren waar helder en duidelijk staat welke kosten/bezuinigingen en tekorten aan het rijk zijn toe te schrijven en welke aan het eigen beleid. In begrijpelijke taal die de burgers ook begrijpen zodat ze weten waar hun belastingcenten heen gaan. Cumulatieve cijfers, weinig zeggende teksten moeten het het onvermogen van dit college verbloemen waarom na 2 jaar herindeling de portemonnee van Midden-Groningen niet op orde is. De onmacht die er uit spreekt”.

“ Weer veel geklaag over een Rijksoverheid, die maar niet over de brug wil komen met meer geld, maar geen hand in eigen boezem steken. De gemeente gaat akkoord met 17,5% verhoging van de tarieven bij zogenaamde gecertificeerde instellingen, het WMO- en leerlingenvervoer wordt verhoogd met 6,7%. Natuurlijk zegt u dan, ja maar dat is het gevolg van rijksbezuinigingen, maar de extra kosten van de Veiligheidsregio van € 350.000 gedurende 4 jaren, de GGD met 4% de komende jaren kunt u toch niet op het conto van een falende Rijksoverheid schrijven? Of tekorten op sociale voorzieningen als gevolg van een keuze van 125% voor minimabeleid, waardoor veel mensen juist niet aan hebt werk gaan. Je gaat er dan fors op achteruit. Dit is toch echt lokaal beleid”.

En, ja als een wethouder dan zichtbaar boos wordt weet je dat je een gevoelige snaar hebt geraakt.

“ Duidelijk is voor mijn fractie dat er geen team zit, maar individuele portefeuillehouders die zoveel mogelijk binnen proberen te halen voor hun eigen toko. En bij gebrek aan regie bij de portefeuillehouder financiën kan men dat ook zonder slag of stoot doen. Dat is ook onze eerste aanbeveling: Zorg dat je een team bent en geen 5 losse eenheden en kijk kritisch mee over de schouders van je collega’s. Aan de coalitiepartijen hetzelfde, hou uw eigen wethouder niet steeds uit de wind maar wees kritisch en schuw niet tijdig in te grijpen”.

Onze volledige bijdrage kunt u vinden op de gemeentelijke website bij het agendapunt 8b van de vergadering van 2 juli 2020.

Markus Ploeger


Twee moties van GemeenteBelangen aangenomen

26-06-2020 Het blijft behelpen en meer dan dat… vergaderen via een Ipad scherm en stemmen over moties waarvoor iedereen zich moet melden en vervolgens stemmen. Zo’n stemronde duurt meer dan 5 minuten.

Deze Raadsvergadering hadden we meerdere moties, twee van GBMG, eentje van de VVD. De vorige raadsvergadering werd een motie van GB; exploitatie wind en zonneparken, nog aangehouden, nu stemde een meerderheid voor deze motie. Deze motie werd mede ingediend door Christen Unie en Groen Links. De kern van de motie is dan ontwikkelaars/exploitanten 10% in een gemeentelijk fonds moeten stoppen, waar de kosten van verwijdering maar ook stimuleringssubsidies uit voldaan kunnen worden.

In de pers lees je dan, terecht kritisch, in hoeverre dit afgedwongen kan worden? In mijn optiek hebben we locaties aangewezen waar ruimte is voor zonneparken. Dat wil niet zeggen dat ze daar ook moeten komen. Daarvoor is o.a. draagvlak nodig bij de bevolking. Voordat er daadwerkelijk invulling aangegeven kan worden kan het gemeentebestuur als voorwaarde stellen dat er een fonds komt voor bijvoorbeeld aanwonenden die geconfronteerd worden met overlast (compensatie). En zo zijn er meerdere zaken te bedenken waarvoor een bijdrage kan worden gevraagd/aangewend.

Een exploitant die hieraan niet wil voldoen heeft een probleem, dan krijg je gewoon geen vergunning. Indien een (hogere) rechter dan anders beslist zien we wel weer.

De Partij van de Arbeid wilde de motie opknippen in tweeën, dan zou ze deze mede indienen. Alsof de essentie van een motie dan verandert. Denk, dat ze achteraf spijt hebben dat ze er destijds niet mee ingestemd en ja voor je achterban moet je dan iets. De andere motie die werd aangenomen ging over voorgenomen herverdeling van het gemeentefonds, die zeer nadelig uitvalt voor gemeenten kleiner dan 100.000 inwoners.

Wij krijgen veel ingekomen stukken te verwerken, brieven vaak van inwoners, die hun grieven graag onder de aandacht willen brengen van de Raad. Meestal staat daar het advies bij van: voor kennisgeving aannemen of in handen stellen van het College van B&W.

Als je een brief behandeld wil hebben moeten je dit een week van te voeren melden met redenen omkleed. Van de zotte, maar in het belang van adequate raads beslagingen noodzakelijk, vindt de meerderheid.

Zo ook een brief van de VCP-Oldambt met een oproep om gezamenlijk een vuist te maken als Oost-Groningen tegen het Haagse wanbeleid. Ook hier het voorstel, voor kennisgeving aannemen.

Wij van GBMG vinden dat dit geen recht doet aan het verzoek. Als je van Collega-partijen een verzoek krijgt, ook al komt die uit een andere gemeente, om samen een vuist te maken, zul je daar op zijn minst een inhoudelijk antwoord op moeten geven. Op ons voorstel vond de Raad het prima om een brief met de volgende tekst aan de VCP te sturen:

“ Wij hebben uw verzoek in goede orde ontvangen. Het eventueel samen op trekken tegen de door u gesignaleerde problematiek vinden wij een sympathiek gebaar. Wat wij echter missen is een duidelijk voorstel op welke wijze u daar invulling aan wilt geven. Het voorstel om gezamenlijk om tafel te gaan zitten, zonder dat daar een onderbouwd voorstel aan ten grondslag ligt, lijkt ons niet effectief. We zien uw voorstellen in dezen dan ook graag tegemoet”.

Markus Ploeger


GemeenteBelangen brengt haar leden een bloemetje

19-06-2020 De bestuursleden en de fractieleden hebben hun leden verrast met een bloemetje. Door de corona-crisis was het niet mogelijk om bij elkaar te komen. Op deze manier wensen we iedereen een hele fijne zomer toe en wij hopen iedereen in goede gezondheid aan te treffen in september.


Over interpretatie gesproken!

12-06-2020 Wethouder Boersma (CU) zegt in de raadsvergadering van 31 oktober 2019 toe dat hij voor dat er beslist wordt over wel of geen permanente bewoning op de Leine, in de volksmond ook Smurfendorp genoemd,  met beslispunten naar de raad zou komen. Hier zit voor wat GB betreft de grootste irritatie, in plaats van beslispunten aan de raad voor te leggen, die daar dan een democratisch gedragen besluit over hadden kunnen nemen, komt er een raadsbrief. Dat is een collegebesluit en zo wordt de gemeenteraad van Midden-Groningen vakkundig buitenspel gezet door dit college. Er is al meer dan 20 jaar discussie over dit dossier (tientallen bijlagen, rapporten, contracten etc) en het dan op deze wijze afdoen, ja daar houden wij een behoorlijke kater aan over. De fractie overweegt dan ook om middels een motie of interpellatiedebat alsnog het democratisch debat (weer) op gang te brengen. Dit om recht te doen aan de raad en de inwoners en ondernemers in en rond de Leine en Klein Scheveningen.


Welkoop…

07-06-2020 Op verzoek van GemeenteBelangen en D’66 werd dit onderwerp op de commissieagenda geplaatst. Doel: helderheid te krijgen over de (transparante) rol van het College.

Het gaat niet zo zeer om te vraag of Welkoop op de huidige locatie mag (her)bouwen maar of het College de diverse rollen die men heeft, zoals publiek- en privaatrecht, voldoende transparant uitvoert.

Als een gemeentelijke bezwaar- en beroepscommissie tot de conclusie komt dat Welkoop op grond van het vigerend bestemmingsplan mag herbouwen en een College wijkt hiervan af, dan heb je iets uit te leggen. Als een College plotseling als koper van de gronden in beeld komt, vraagt dit om duidelijkheid. Als Welkoop zegt herhaaldelijk met verschillende standpunten geconfronteerd te worden vanuit de gemeente over al dan niet (her)bouwen, dan vraagt dit om opheldering.

De vraag of Welkoop wel mag (terug)bouwen ligt op dit moment bij de (bestuurs-)rechter en dan is het netjes dat je als Raad daar in het openbaar terughoudend in bent. Dat is overigens geen verplichting, een College dient zich ten alle tijde te verantwoorden richting de Raad.

Blijft over hoe het College in dezen heeft gehandeld tot het moment dat Welkoop de zaak heeft voorgelegd aan de rechter.

De eerste conclusie is dat de afstemming binnen het gemeentelijk apparaat verre van ideaal is. Meerdere ambtenaren praten met Welkoop zonder voldoende afstemming waardoor het ene moment het idee ontstaat dat men terug mag bouwen of onderdeel kan worden van een geheel ander plan met bijvoorbeeld woningbouw. In sommige gevallen is er niet eens vastgelegd wat er is gezegd of afgesproken. Op meerdere dossiers hebben we al geconstateerd dat de aansturing hierin tekortschiet. De ene afdeling weet vaak niet wat de andere afdeling doet. Dit is een managementprobleem waarvoor het College verantwoordelijk is en dus aanspreekbaar. De rollen van de betrokken wethouders zijn helemaal niet duidelijk en vaak spreken ze elkaar tegen of komen terug op eerdere afspraken. Binnen de coalitie worden ze uiteraard uit de wind gehouden. Je gaat dan de gehele geschiedenis over bestemmingsplannen, detailhandelsvisie, raadsdebatten etc. oplepelen om maar van de kern van het debat af te blijven, te weten transparantie (PvdA) of roepen dat je voor een vrije markt bent waarbij de overheidsbemoeiing minimaal moet zijn maar vervolgens de ondernemer (deels) de schuld in de schoenen schuift en geen interruptie (lees: verantwoording) duldt (VVD).

Een andere conclusie is dat er wel degelijk verwachtingen zijn gewekt. Dat men daar later op terugkomt, o.a. op grond een woonvisie, is mogelijk maar het is dan de vraag of je een betrouwbare overheid bent.

Aankoop van de gronden dan door de gemeente? Strategisch of niet? Helder antwoord van het College. De eigenaar kwam zelf met dit aanbod en een onafhankelijke partij beoordeeld de waarde van de gronden. Leefbaar MG is overigens van mening dat de gemeente meer moet geven dan wat een onafhankelijke iemand heeft vastgesteld en gaat daarmee op de stoel zitten van het College.

Conclusie: er is meer helderheid over de gemeentelijke rol in dezen en meer dan een 6-min zit er niet in als oordeel over het gevoerde beleid tot nu toe. De rechter zal een oordeel geven en dan pas kunnen we definitieve conclusies trekken en dat zullen we dan ook zeker doen.

Markus Ploeger


Onderzoek verkeersveiligheid Noordbroek

07-06-2020 In de Raadscommissie van 4 juni jl. is een ingekomen stuk van de DorpsAdviesRaad (DAR) Noordbroek behandeld waarin beargumenteerd werd aangegeven welke problemen er zijn  als het gaat om verkeersveiligheid en daarmee de leefbaarheid.

De problematiek is helder:

  • Smalle hoofdweg en nauwe trottoirs.
  • Veel (agrarisch)bestemmingsverkeer, met name grote landbouwvoertuigen zorgen voor een onveilig gevoel.
  • Gemiddeld 3000 voertuigbewegingen per dag.

De oplossing is minder helder. Er zijn door het onderzoekbureau  Sweco diverse scenario’s in beeld gebracht met al zijn voor- en nadelen. Kwa infrastructuur zijn er voldoende mogelijkheden voor alternatieven. Door de verdubbeling van de N33 ligt er een kans om bijvoorbeeld gronden te verwerven langs de N33 wat synergievoordelen kan opleveren.

Kortom, er zijn nu kansen om iets te doen aan de geschetste verkeersonveiligheid. 

Uiteraard  zit hier een financieel kostenplaatje aan. Voor meerdere fracties was dit geen aanleiding om geen onderzoek te doen. Juist nu er kansen liggen moet het onderzoek snel en vlot inhoud krijgen. De PvdA hikte, als enigste,  met name tegen de jaarlijkse lasten die voortvloeien uit de mogelijke invetseringen. Iets wat ze bij nagenoeg elk raadsvoorstel doen terwijl ze er mede verantwoordelijk voor zijn dat de gemeente de financiën

Wethouder Borg was niet bepaald enthousiast. Zag meer beren op de weg dan kansen. De commissie, waarbij GBMG nadrukkelijk de opdrachtformulering helder wilde,  gaf het College de opdracht om wel degelijk te onderzoeken in hoeverre de aangedragen alternatieven soelaas kunnen bieden.


GemeenteBelangen kiest nieuwe bestuursvoorzitter

08-03-2020 Op 12 Februari heeft de algemene ledenvergadering van Gemeentebelangen Midden Groningen plaatsgevonden.

Herman Loots had aangegeven geen voorzitter meer te kunnen zijn wegens drukte en privé omstandigheden. Jarenlang heeft Herman zich ingezet voor de partij en hij heeft veel dingen gedaan. In de volgende ledenvergadering in April zal er afscheid worden genomen van Herman als voorzitter. Maar hij blijft zeker actief binnen de partij en zal achter de schermen nog diverse werkzaamheden oppakken.

In de algemene ledenvergadering is Liesbeth Lenting uit Siddeburen gekozen als nieuwe voorzitter van de partij. Zij is 51 jaar en heeft veel bestuurlijke ervaring en is al jarenlang in de lokale politiek actief. In mei 2019 is zij al actief in de fractie als commissielid


Uw Buurt! op 11 september in het Spinnenweb in Sappemeer

04-09-2019 GEMEENTEBELANGEN MIDDEN-GRONINGEN organiseert Thema bijeenkomsten bij u in de buurt! De eerste avond zal woensdag 11 september 2019 in Sappemeer plaats vinden. We zullen met regelmaat thema-avonden organiseren met als onderwerp; UW BUURT. We kunnen dit niet alleen en zouden het erg waarderen als jullie aanwezig kunnen zijn bij een avond bij jullie in de buurt. Hou de website in de gaten, wanneer dat is en neem zo veel mogelijk buurt bewoners mee.

Door middel van een open discussie willen we graag met buurt bewoners van diverse wijken en dorpen in gesprek over wat hen bezighoudt over hun omgeving. Wat is belangrijk, waar loop je tegen aan, wat kan er veranderen of wat mis je in jouw buurt. Kort gezegd komt het erop neer dat:

▪Wij graag horen wat er speelt in de wijken dorpen/ buurten

▪Is er genoeg vrijwilligerswerk binnen de organisaties

▪Zijn er verenigingen die ergens tegen aanlopen

▪Is de groenvoorziening in uw buurt op orde

▪Hoe beleef tu de veiligheid in uw omgeving

▪Hoe verloopt de communicatie met de gemeente

▪Wat zijn de mooie en positieve punten van uw buurt/wijk of dorp

Mocht u belangstelling hebben dan bent u woensdag 11 september, aanvang 19.30 uur, van harte welkom in het Spinnenweb, Burgemeester Jonkerenstraat 13, 9611 EE Sappemeer


Hans Haze

Hans Haze gestopt als fractievoorzitter van de partij

03-09-2019 Hans Haze is per 1 september geen fractievoorzitter meer van de partij. Hans heeft dit besloten zodat hij ook tijd vrij houdt voor zijn lidmaatschap in de Provinciale Staten voor Groninger Belang. Markus Ploeger is vanaf heden de fractievoorzitter van de partij.

Hans is sinds het begin de fractievoorzitter geweest van de partij en heeft als lijstrekker onze partij naar 5 zetels in de raad getrokken. Sinds begin dit jaar zit hij ook in de Provinciale Staten voor Groninger Belang. Dit heeft ertoe geleid dat zijn agenda steeds voller werd. In overleg met de fractie is er daarom besloten dat Markus Ploeger het stokje overneemt van Hans. Hans blijft wel gewoon fractielid en is tevens nog steeds plaatsvervangend voorzitter van de raad.

https://hskrant.nl/artikel/1041439/hans-hanze-stopt-als-fractievoorzitter-gemeentebelangen-midden-groningen.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


Windmolens en een bak ellende

29-05-2019 – Vandaag heeft de Raad van State een besluit genomen over het windmolenpark langs de N33. Conclusie: deze mag van hen er gewoon komen. Als GemeenteBelangen Midden-Groningen zijn wij het volstrekt oneens met deze beslissing. Onze raadslid Markus Ploeger heeft het volgende geschreven over deze miskleun van de Raad van State.

DAS KAPITAAL…

Er is in feite niets veranderd. Het GELD bepaalt nog altijd over de ruggen van, vroeger de arbeiders en nu de eerzame burgers, hoe zij zich zelf kunnen verrijken.

Aan een schijndemocratisch proces is een einde gekomen door een uitspraak van een paar raadsheren, die zelf op stand wonen en de lasten van onze samenleving zonder enige gewetenswroeging neerleggen bij een al getreiterd deel van Groningen.

Marc Calon, boer en naar eigen zeggen sociaal democraat, is de geestelijke vader van het windpark N33. Als voorman van de boeren zal hij trots zijn dat hij een aantal collega boeren slapend rijk maakt.

Ik heb al lang mijn vertrouwen verloren in onze zogenaamde democratie. Niet het volk bepaalt maar een klein groepje op geld beluste kapitalisten. De maffia is tegenwoordig niet alleen ondergronds maar steeds meer bovengronds actief.

Een kleine 400 miljoen gemeenschapsgeld wordt er gepompt in een windpark waarvoor het draagvlak nihil is. Wij betalen fors mee als burgers via de energiebelasting die steeds maar hoger wordt. Het oostelijk gedeelte van Groningen is een wingewest. Eerst aardgas en nu wind.

Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom er bijvoorbeeld in het Westerkwartier en bij de Stad geen windmolens staan? Simpel, daar wonen de gedeputeerden en de beleidsbepalers van de Provincie en die zorgen er echt wel voor dat ze geen ellende in hun achtertuin krijgen.

Buitenlandse investeerders gaan er straks vandoor met ons geld en laten ons in de ellende zitten. Kapitaal kun je alleen bestrijden als je ze in hun portemonnee treft. Dus de acties die er gevoerd worden zijn vanuit die gedachte helemaal niet vreemd.

Schijnheilig is ook de rol van ons dagelijks bestuur van de gemeente. Voordat er een vergunning was werkte men al mee aan een ontsluiting via de N33 van het windpark. Ja, men wilde de dorpen ontlasten. Flauwekul, men had gewoon moeten zeggen: geen extra ontsluiting, geen gebruik van de gemeentelijke wegen. Wij werken nergens aan mee, de rechter moet ons maar dwingen.

Van dit College hoeven we dus ook niet veel te verwachten.

De strijd is wat mij betreft nog lang niet gestreden, ondemocratische besluiten mogen met ondemocratische middelen bestreden worden.

Markus Ploeger


Verkiezingsdag

Vandaag is het dan eindelijk zover, de verkiezingen. We hebben trots met een groot team campagne gevoerd en met veel plezier en voldoening een nieuwe partij uit de grond gestampt.  Wij willen als dé lokale partij van Midden-Groningen deze gemeente op de kaart zetten. We willen laten zien dat deze gemeente ontzettend veel potentieel heeft om te slagen. In elk geval willen we vooraf alle mensen bedanken die zo knoeterhard voor onze partij hebben gewerkt en om de campagne tot een succes te maken. Zonder hen was dit niet mogelijk geweest.

Nu bent U aan het woord, de kiezer. Wij hopen op uw stem om zo van Midden-Groningen een succes te maken. De inwoners van deze gemeente verdienen namelijk niets meer dan dat. Wij bedanken U alvast voor uw stem.


Toelichting op onze stellingname in het Kieskompas

INLEIDING

Een verkiezingsprogramma schrijven doe je vaak op hoofdlijnen. Uitleg en detaillering zie je vaak tijdens de bezoeken op markten, via flyers, of in specifieke thema-avonden bijvoorbeeld over dorps- en buurthuizen. Daar leg je vaak uit hoe wij in een specifiek geval tegen de zaak aankijken.

Zo hebben wij onlangs vragen gesteld naar aanleiding van onze zorgen over ons cultureel erfgoed, monumenten en beeldbepalende gebouwen, die door gaswinning voorgoed dreigen te verdwijnen of staan te verloederen.

Verder hebben we 10 actiepunten opgesteld, gebaseerd op ons verkiezingsprogramma. Binnenkort ziet u deze terug in de vorm van flyers, advertenties en natuurlijk op deze site.

GemeenteBelangen Midden-Groningen doet ook mee aan Kieskompas. De stellingen binnen Kieskompas kunnen beantwoord worden met mee eens, helemaal mee eens of niet mee eens of helemaal niet mee eens. Vervolgens moet je dit onderbouwen met teksten uit het verkiezingsprogramma, dan wel aangeven waar de kiezer de toelichting kan vinden.

De stellingen zijn vaak absoluut en krijgen dan ook oordelen als bijvoorbeeld niet mee eens waarbij de nuance verder ontbreekt.

Onderstaand geven wij toelichting op een aantal stellingen die in onze ogen meer duidelijkheid of een nadere uitwerking behoeven. De stellingen zijn in blauw.

Continue reading