SLUITENDE BEGROTING DOOR EXTRA BIJDRAGEN RIJK

Ja, de gemeente Midden-Groningen heeft een sluitende begroting. Niet door de tering naar de nering te zetten maar door extra bijdragen van het Rijk. In een paginagrote advertentie in het Streekblad hebben wij in hoofdlijnen onze visie al gegeven over de begroting 2022.

Een belangrijk onderdeel hiervan is wat wij u als inwoners in rekening brengen in 2022. En wat blijkt!!!? De afgelopen jaren heeft een deel van onze bevolking fors extra, onevenredig,  moeten betalen via de Onroerend Zaakbelasting (OZB) om de tekorten te dekken. Ruim 62% van de inwoners van onze gemeente heeft een eigen woning. In dat deel van de OZB , het eigenaarsgedeelte, is de afgelopen 4 jaren met ruim 40% gestegen. De komende jaar met zelfs 13%.  De OZB voor eigenaren en gebruikers van niet woningen (bedrijven)  wordt zelfs verlaagd met resp. 6,8% en 6,1% in 2022. Dus bedrijven krijgen een korting van ruim 6% en de eigenaar van een woning moet ruim 13% meer betalen. 

Wij hebben aangekondigd dat wij bij de definitieve vaststelling van de OZB tarieven in december 2021 met een amendement zullen komen om de lasten eerlijk te verdelen over huiseigenaren en eigenaren van niet woningen.

Onze bijdrage aan de Algemene Beschouwingen leest u hier


Integriteit of een stok om te slaan?

‘ze het hadden kunnen weten, een aantal wist het gewoon’

De gemeenteraad kreeg afgelopen donderdag 24 juni 2021 een wel heel uniek voorstel, namelijk het
opzeggen van het vertrouwen in wethouder Borg. Uniek, een College die op deze wijze het
vertrouwen opzegt in een collega-wethouder via een raadsvoorstel. Uniek omdat ik als raadslid het
nieuws moest horen van een journalist i.p.v. tijdige informatie via de voorzitter van de Raad. Uniek
omdat, niet de voorzitter van het College (burgemeester Hoogendoorn) het voorstel om het
vertrouwen op te zeggen verdedigde, maar de wethouder van de grootste partij, nl mevrouw Van
Schie van de PvdA dacht altijd dat bewaking van integriteit een (wettelijke) taak was van de
burgemeester. Het ging over het al dan niet melden van een huisje die verhuurd wordt op de Leine door de heer
Borg. Hij zou niet integer hebben gehandeld door dit niet actief te melden bij de collega’s van het
College van B en W.


Ik ga niet in op alles wat werd gezegd om dit te onderstrepen. Het was een flinterdun verhaal en
voor iedereen was wel duidelijk dat Barbertje moest hangen. Het is een publiek geheim dat het
College van B. en W. meer bestaat uit solisten dan als homogeen team opereert, die bokkie voor
elkaar willen staan zeg maar. De ene wat meer solist, Verschuren SP, de anderen wat minder.
Doorgaans alleen geïnteresseerd in hun eigen portefeuilles. En ja, wat doet de man die aan het hoofd
staat van het College, de aanvoerder zeg maar. Die laat de verdediging van het raadsvoorstel over
aan een wethouder. Illustratief zou ik willen zeggen. Voor onderhoud groen is de burgemeester ook
niet verantwoordelijk schrijft hij aan inwoners van Muntendam, dat is aan de politiek. Hij kan hier
echt niets aan doen.

De verdediging van de heer Borg was ook niet sterk moet ik zeggen, maar om nou te zeggen dat hij
niet integer heeft gehandeld gaat mij te ver. Ja, hij had inderdaad melding moeten maken van het
verhuur van een woning en mocht er niet op vertrouwen dat de Collega’s het wisten. Hij heeft gelijk
dat ze het hadden kunnen weten, een aantal wist het gewoon. Maar is dit een reden om het vertrouwen op te zeggen, los van de wijze hoe dit is gegaan? Heeft hij ter kwader trouw gehandeld? Of was het een inschattingsfout? Als we naar onze ministers kijken zien we liegende bewindslieden, waardoor velen aan de bedelstaf zijn beland (toeslagen affaire). Een minister-president die doodleuk zegt: “Ik heb hier geen actieve herinnering aan”, dus liegt en zo
kunnen we nog wel even doorgaan. Zijn er mensen de dupe geworden van het feit dat de heer Borg
verzuimde actief te melden dat hij een woning verhuurde op de Leine. Denk het niet. We kunnen
beter handhaven waar wel veel overlast is, denk aan drugsoverlast.


Wat moeten we dan met wethouders die door bewoners, vaak herhaaldelijk bij bijvoorbeeld
inspraakavonden worden beticht van het “ het onjuist weergeven van hetgeen is besproken of een
eigen interpretatie hieraan geven”. Ja, dan morren wij als Raad wat over openheid en
betrouwbaarheid en gaan over tot de orde van de dag. Ik denk dat we bij dit soort zaken nu munitie
hebben om integer handelen wat vaker aan de orde te stellen.


Omdat wij het idee hadden en nog hebben dat er meer aan de hand is dan de vraag of de heer Borg
integer heeft gehandeld, hebben we middels een motie voorgesteld een onafhankelijk persoon een
onderzoek te laten doen naar het handelen van de heer Borg en de rest van het College. Blijkbaar
zagen de coalitiepartijen de bui al hangen en wilden dit niet ondersteunen. Als het regent hoef ik niet
naar buiten om te kijken of het regent zei de heer Van de Vlist van de SP, als argumentatie. Je zou
dan juist naar buiten moeten gaan om te kijken wie er in de regen staat. De heer Borg alleen of zie ik
daar nog meer staan?

Markus Ploeger.


Voorjaarsbrief oftewel brief van onmacht

10-07-2020 De afgelopen raadsvergadering stond in het teken van de financiën of eigenlijk de deplorabele staat van het gemeentelijke huishoudboekje. Als wethouder Drent thuis zijn financiën zo zou doen als hij doet als gemeentelijk “puutholder”, dan zou de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen snel van toepassing zijn. Is het echt zo erg? Een volmondig ja….

Een paar citaten uit onze Algemene Beschouwingen bij de voorjaarsbrief kan dit illustreren:

“ Waarom is dit college niet in staat een inzicht te leveren waar helder en duidelijk staat welke kosten/bezuinigingen en tekorten aan het rijk zijn toe te schrijven en welke aan het eigen beleid. In begrijpelijke taal die de burgers ook begrijpen zodat ze weten waar hun belastingcenten heen gaan. Cumulatieve cijfers, weinig zeggende teksten moeten het het onvermogen van dit college verbloemen waarom na 2 jaar herindeling de portemonnee van Midden-Groningen niet op orde is. De onmacht die er uit spreekt”.

“ Weer veel geklaag over een Rijksoverheid, die maar niet over de brug wil komen met meer geld, maar geen hand in eigen boezem steken. De gemeente gaat akkoord met 17,5% verhoging van de tarieven bij zogenaamde gecertificeerde instellingen, het WMO- en leerlingenvervoer wordt verhoogd met 6,7%. Natuurlijk zegt u dan, ja maar dat is het gevolg van rijksbezuinigingen, maar de extra kosten van de Veiligheidsregio van € 350.000 gedurende 4 jaren, de GGD met 4% de komende jaren kunt u toch niet op het conto van een falende Rijksoverheid schrijven? Of tekorten op sociale voorzieningen als gevolg van een keuze van 125% voor minimabeleid, waardoor veel mensen juist niet aan hebt werk gaan. Je gaat er dan fors op achteruit. Dit is toch echt lokaal beleid”.

En, ja als een wethouder dan zichtbaar boos wordt weet je dat je een gevoelige snaar hebt geraakt.

“ Duidelijk is voor mijn fractie dat er geen team zit, maar individuele portefeuillehouders die zoveel mogelijk binnen proberen te halen voor hun eigen toko. En bij gebrek aan regie bij de portefeuillehouder financiën kan men dat ook zonder slag of stoot doen. Dat is ook onze eerste aanbeveling: Zorg dat je een team bent en geen 5 losse eenheden en kijk kritisch mee over de schouders van je collega’s. Aan de coalitiepartijen hetzelfde, hou uw eigen wethouder niet steeds uit de wind maar wees kritisch en schuw niet tijdig in te grijpen”.

Onze volledige bijdrage kunt u vinden op de gemeentelijke website bij het agendapunt 8b van de vergadering van 2 juli 2020.

Markus Ploeger