Motie naar Den Haag tegen extra gaswinning – Ingediend door GemeenteBelangen

HOOGEZAND – De gemeenteraad van Midden-Groningen heeft donderdagavond in een spoedvergadering een motie aangenomen tegen de plannen van het kabinet om de winning uit het Groninger gasveld in het huidige gasjaar te verdubbelen. De motie werd ingediend door Gemeentebelangen, onder het motto ‘de overheid komt haar afspraken niet na’.

In het spoeddebat kwam die voorgenomen verhoging van de gaswinning aan de orde. De motie gaat in op de door de minister van EZK gezonden brief aan de Kamer, dat er 7,6 miljard kuub gas moet worden gewonnen uit het Groningenveld, twee keer zoveel als was afgesproken. De inleiding van de motie omschrijft dat ‘de democratische rechtsorde die het fundament is van onze samenleving barsten heeft opgelopen doordat de Rijksoverheid afspraken maakt en deze vervolgens niet nakomt. De Rijksoverheid heeft uitgesproken het vertrouwen te willen herstellen en een betrouwbare partner te willen zijn, maar het weer niet nakomen van afspraken en beloften heeft het tegenovergestelde effect’.

De motie zelf stelt dat er niet lichtzinnig met de veiligheid van Groningers mag worden omgegaan. Dat de gemeente Midden-Groningen in het kader van de energietransitie afspraken heeft gemaakt om een meer dan proportionele bijdrage te leveren aan de energiebehoefte in Nederland en dat afspraken niet eenzijdig kunnen zijn en hiervoor een krachtig signaal nodig is. De motie stelt nadrukkelijk de nadere uitwerking op te schorten en andere afspraken op het gebied van warmtetransitie, zolang het daadwerkelijk afgesproken te verstevigen dan wel te herbouwen aantal huizen voor het jaar 2022 niet wordt gehaald en totdat iedereen in aanmerking komt voor de bijdrage van 10.000 euro op grond van het bestuursakkoord, en de gaskraan daadwerkelijk dicht gaat.

De motie werd gesteund door VVD, Lijst Henk Bos, SP, CU, PvdA en LMG. Tegen stemden CDA, D66 en GL. De motie werd aangenomen met 23 stemmen voor en 6 tegen

(Bron: Motie naar Den Haag tegen extra gaswinning | regiokrant)

<p>De gaslocatie aan de Oosterzandenweg tussen Tjuchem en Siddeburen.</p>


Bijdrage fractie GBMG in extra debat gasdossier d.d. 13 januari 2022.

“NIET LULLEN MAAR POETSEN”, STOP MET MOOIE PRAATJES, AAN DE SLAG.
Wat iedereen al dacht gaat nu gebeuren en zal in de toekomst ook weer gewoon gebeuren.
Gaswinning uit het Slochterveld zal nog jaren blijven, ondanks de belofte dat de gaswinning
wordt stopgezet. Nu onder de noemer dat er afspraken zijn met Duitsland, waar we niet
onderuit kunnen, en de stikstoffabriek in Zuidbroek die nog niet klaar is. Straks hebben we
zeer koude winters of leveren de Russen of Noren niet de hoeveelheid gas die wij verwacht
hadden en hoppa de gaskraan gaat weer open. En nu blijkt dus ook dat de afsluiting van
groot gebruikers van laagcalorisch gas niet haalbaar is per 1-10-2022 en het zeer
waarschijnlijk is dat er ruim 3 miljard kuub extra gas geleverd moet worden. Het is meer dan
waarschijnlijk dat dit uit het Groningen Veld moet komen.
Niks geen verantwoording over te laat bouwen van een stikstoffabriek of eigenlijk stopzetten
door minister Kamp destijds. Of het niet vullen van de gasopslagen, omdat we dat aan de
vrije markt hebben overgelaten die alleen maar aan eigen gewin denken.
En steeds weer trappen wij erin. Groningen wingewest blijft gewoon Groningen wingewest.
Niet alleen de landelijke politiek denkt er zo over, ook de meerderheid van de Nederlandse
bevolking denkt er zo over. Een provincie van een kleine 586.000 inwoners. Waar hebben wij
het over? Ja zo denkt men in de Randstad met zijn 8 miljoen inwoners. Jammer dan van die
woningen die beschadigd zijn, jammer voor de inwoners die wel of geen schadevergoeding
krijgen, jammer dat u in een bouwval woont en zo kunnen wij nog wel even doorgaan.
En als klap op de vuurpijl afgelopen maandag de SNN-loterij. In het land ligt men dubbel, hoe
dom kunnen bestuurders zijn om een akkoord te sluiten waarvan ze weten dat het een
loterij wordt. Ja, tientallen mensen in de kou, duizenden die buiten de boot vallen. Wij
stonden erbij en keken ernaar.
Of zoals Herman Sandman, inwoner van onze gemeente, als columnist verwoordde in het
Dagblad van het Noorden afgelopen woensdag:
Mensen in de rij voor gemeentehuizen, met een formulier, wachtend, hopend: dat zijn
oorlogsbeelden. Het failliet van Groningen. Wij staan er alleen voor. Regionale bestuurders
huilen mee, maar daar hebben wij niks aan. Zij moeten voor ons staan, niet naast ons. Zij
zijn deels het probleem. Dat zijn politici, een ander soort mens. Een deel is zelfs
verantwoordelijk voor de tenenkrommende rijen maar dat maakt blijkbaar niets uit en dan
een gratis stemadvies: Ik ga niet stemmen.
Onze bestuurders, B en W, zaten er toch bij toen het bestuursakkoord werd gesloten?
Men is nu woedend op Den Haag, die houdt zich niet aan afspraken, maar wat doen onze
regionale bestuurders? Nou een brief op hoge poten natuurlijk, wat denken zij daar wel niet
in Den Haag. Desnoods gaan wij naar de rechter, roept onze Commissaris van de Koning.
Allemaal bühne, beste mensen.
Onze burgemeester, die deel is van het probleem, probeert zich te verdedigen via de media
en richt nog meer schade aan in de publieke beeldvorming. Wie geschoren wordt moet stil
zitten en niet proberen wat krom is recht te praten. Andere bestuurders zijn inmiddels door
het stof gegaan en dat siert hen.

Terug naar de gaswinning. Iedereen zag het aankomen, iedere wist het, kon het weten en nu
doen we alsof de verhoging van de gaswinning als een donderslag bij heldere hemel komt.
Een vervolgens schrijven wij briefjes, nemen moties aan en sommeren de nieuwe
staatssecretaris om met gezwinde spoed naar Groningen te komen. Niemand hier denkt toch
dat dit daadwerkelijk zoden aan de dijk zet.
En ja, dan willen wij als Raad een statement afgeven waarin wij gezamenlijk zullen optreden
en even laten zien dat dit niet kan, niet acceptabel is. Vervolgens geeft niemand invulling aan
een statement die indruk maakt. Een briefje, een motie….. nee dat gaan wij als GBMG niet
doen, dat is voor de buhne, dan staan wij weer aan de zijlijn en laten onze burgers stikken.
Als de overheid zich niet aan afspraken houdt hoeven wij het ook niet te doen. Dus stoppen
wij met het Regionaal Energie Akkoord (RES). Waarom zouden wij als Groningers zo’n 16%
van de benodigde landelijke energie gaan leveren als men ons steeds weer belazerd.
Waarom nog meer windparken en zonneparken ten behoeve van de rest van Nederland als
men ons toch niet serieus neemt. Wij willen niet langer het wingewest zijn van Nederland
zijn en met kraaltjes en spiegeltjes worden afgescheept.
Wij hebben een motie gemaakt die als deze wordt aangenomen in een initiatief
raadsvoorstel zal worden verwoord om het effectief te krijgen.
Voorstel:
De nadere uitwerking op te schorten, m.u.v. lopende trajecten, van de RES 2.0 (Regionale
Energie Strategie) en andere afspraken op het gebied van warmtetransitie e.d. zolang:

 1. Het daadwerkelijk afgesproken te verstevigen c.q. te herbouwen aantal
  huizen voor het jaar 2022 niet wordt gehaald.
 2. Totdat iedereen in aanmerking komt voor de bijdrage van € 10.000 op grond
  van het bestuursakkoord (subsidieregeling voor het verbeteren en verduurzamen van
  woningen) inclusief postcode 9651.
 3. De gaskraan daadwerkelijke dicht gaat.
 4. De schorsing kan eveneens opgeheven worden als er andere afspraken met
  vergelijkbare compensaties en garanties zijn, dit ter beoordeling van de Raad.
  In de Raad van 3 februari 2022 komt de motie in de vorm van een initiatief voorstel
  aan de orde.
  De motie werd mede door de VVD ingediend. CDA, Groen Links en D’66 stemden
  tegen, de overige fracties voor, waarbij de Christen Unie een voorbehoud heeft
  gemaakt.


Een schaamteloze vertoning! SNN regeling

De 10e van de 1e van de 2022e, een dag die gauw de geschiedenisboeken in zal gaan als één waarop er een kabinet beëdigd werd, er één iemand miljonair werd bij de staatsloterij en de grootste postcodeloterij van onze overheid plaatsvond. Wie voldeed aan het hebben van de juiste postcode maakte kans, maar let op; u moest er wel op tijd bij zijn. En als u dát was (omdat u bij toeval geen andere verplichting had), dan moest u nog hopen dat de technologie u niet uit de rij verwijderde. Mocht dat onverhoopt tóch gebeuren dan mocht u, indien u dat wenste wél weer achter in de rij aansluiten..

Het klinkt als een bijzonder slecht verhaal en dat is dit dan ook. De werkelijk schandalige werking van het toekennen van een subsidie voor álle inwoners die gedupeerd zijn door de gasboringen wordt overschaduwd door een factor van technische kennis, het toevallig niet hebben van enige andere verplichting en een ongezonde dosis geluk. Daarnaast ook wederom een technisch snufje van onze (semi)overheid dat faalt wanneer het nodig is, maar dat terzijde. Als lokale partij vinden wij het onbegrijpelijk dat er op deze gênante wijze wordt omgegaan met mensen; het leed van Groningers dient als schouwspel voor de rest van het land. De mensen die betrokken zijn bij deze besluitvorming geven aan dat ze het héél vervelend vinden, maar.. (en daar komt ie’) dat ‘we’ dit wel met elkaar hebben afgesproken en hiervoor hebben getekend. Wie zijn we? Onze bestuurders. Zij dienen toch onze belangen te behartigen en zich niet laten uitspelen door Den Haag.  Nee, degene die hier juist de dupe van zijn  de mensen die het zich niet kunnen permitteren om voor een subsidieaanvraag een dag vrij te nemen, of bijvoorbeeld de mensen die niet goed te been zijn om dit aan te vragen bij een gemeentehuis. , Juist die doelgroep die misschien nog wel meer baat heeft bij deze subsidie dan wie dan ook, die hebben hier werkelijk he-le-maal niks aan.

Briefjes schrijven, met de rechter dreigen, moties aannemen is voor de bühne, daar hebben mensen niks aan. Wij moeten bijvoorbeeld ons niet langer laten opzadelen met de verplichting dat wij als deel van Groningen 16% van de landelijke energiebehoefte moeten opbrengen. Daar stoppen wij mee. Laat Den Haag morgen zorgen dat elke provincie zijn eigen energie opwekt.

Wij spreken ons dan ook duidelijk uit. Maak deze subsidie beschikbaar voor iedereen die hier recht op heeft. Het uitsluiten van andere rechthebbenden op basis van de huidige criteria is onbegrijpelijk en oneerlijk!


Dwangsommen voor omwonenden Windpark N33

De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met een amendement van GemeenteBelangen, Groen Links en VVD om de dwangsommen die opgelegd zijn, omdat de dagverlichting in strijd is met de regels, ten goede te laten komen van Meeden, Muntendam en Zuidbroek.  Het gaat om een totaal bedrag van een half miljoen euro.  


Wethouder De Jong ontraadde het amendement namens het College. Zoals wel vaker beleid; het College geeft met woorden haar maximale steun aan de getroffen dorpen maar als het op daden aankomt niet.
Als het College het gebied uitbreidt met Noordbroek, dat ook in het overlast gebied ligt, hebben wij daar geen problemen mee.

Onderstaand het betreffende amendement.


Scheuren in de huizen mogen niet leiden tot scheuren in de gemeenschap.

In de gemeenteraad van 30 september 2021 werd het agendapunt Lokaal Plan van Aanpak Versterking behandeld. Alle fracties hadden in commissieverband hun zorgen uitgesproken over de wijze waarop tot nu toe invulling is gegeven aan de versterkingsoperatie. Doorgaans overigens zonder met concrete voorstellen te komen hoe het anders kan en moet.

Wij moeten dus weer een plan vaststellen over hoeveel panden geïnspecteerd moesten worden, beoordeeld en hersteld, terwijl we weten dat dit niet realistisch is.  Van uitvoering komt nagenoeg niets terecht.

Oftewel, wij houden van een lappendeken van verschillende bestuurlijke afspraken en regelingen in stand. Pijnlijke situaties , waarin de ene een nieuw huis krijgt en de ander niet, zei Susan Top van het Groninger Gasberaad in een interview met de Volkskrant gisteren.

Ze zei nog meer, een aantal uitspraken van haar:

 • Er komt een nieuwe lichting bestuurders en ambtenaren. De gedupeerden zijn nog steeds dezelfde.
 • Opeens woonden mensen op basis van een model in een veilige woning en begonnen ze weer van voren of aan.
 • Er is een ingewikkeld probleem, dat beleg je bij een club met liefst een drieletterige afkorting. Zo koop je tijd. Om na een paar jaar te concluderen dat het toch tegenvalt en anders moet.
 • Een bestuurlijke jungle, verstrikt in een woud van loketten, regelingen en protocollen.

Deze laatste uitspraak is treffend voor zoals de burger ertegen aankijkt, maar nog meer ervaart.

Om hier iets aan te doen en de burger centraal te stellen heb ik namens de fractie van GemeenteBelangen Midden Groningen het volgende gesteld:

“Vanavond gaan wij dus weer een onderdeel van de lappendeken vaststellen, waardoor we het systeem in standhouden. Mijn fractie verwijt niemand iets in dezen. Ieder doet zijn uiterste best van wethouders tot ambtenaren maar wel binnen de verstikkende bestuurlijke jungle.

Daar moeten we vanaf. Op een andere manier aankijken tegen de problematiek. Belangenorganisaties Groninger Bodembeweging, Groninger Gasberaad en Vereniging Eigen Huis hebben een Sociaal Manifest geschreven. Wij denken dat dit een basis kan zijn om het geschonden vertrouwen van de burgers terug te winnen en nog belangrijker de burger in positie te brengen i.p.v. lijdend voorwerp.

Vandaar dat we een motie aan uw Raad willen voorleggen waarin wij dit hebben verwoord”.(klik hier op voor de motie)

Markus Ploeger

Hoe ontstaan scheuren in muren? - advies - diensten - WONEN.nl


Bestuurlijk wingewest Oost-Groningen steekt zijn kop in het zand en laat de bevolking in de steek:

REGIONALE ENERGIE STRATEGIE.

Ja, wij blijven het wingewest van Nederland als het gaat om een oplossing voor alternatieve energie.

De gemeenteraad van Midden -Groningen stemde in meerderheid in met het voorstel dat de provincie Groningen niet minder dan 16,28% van de benodigde landelijke 35 terawatuur voor haar rekening gaat nemen. Eerst de bodem leeghalen met gas en zout, vervolgens niet de verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen (mijnbouwschade) en nu bieden onze eigen lokale politici aan om onze gemeente volt te plempen met windmolens en zonneparken.

Steeds maar weer ‘ah en wee’  roepen over die vermaledijde windmolens en zonneparken, maar ondertussen gewoon meewerken aan nog meer verloedering van ons landschap. Volgens de heer Van der Meyden van het CDA is dat ook logisch, er is hier ruimte genoeg. Waarom dan alleen de  gemeenten Eemsmond en Midden Groningen voor het grootste gedeelte moet opdraaien bleef onbeantwoord. Het Westerkwartier en het westelijke gedeelte van de gemeente Het Hogeland is nergens sprake van grootschalige zonneparken. Hier vinden we de kleinste concentratie van bewoning en dus de meeste ruimte maar je ziet er geen enkele windmolen.

En ja, wat doet de Stad Groningen? Het College van PvdA en GroenLinks, ja die leveren bijna 8% van de provinciale opgave, terwijl Eemsmond en Midden-Groningen 60% voor hun rekening nemen. Ja en die 8% wordt zoveel mogelijk gedumpt langs de grens met Midden Groningen.

Van de coalitiepartijen stemde alleen de VVD tegen het RES voorstel. En de partijen die zeggen sociaal te zijn, de  PvdA en SP?  De PvdA ging met een omhaal van woorden uiteraard akkoord en de SP zonder uitleg ook. Hun wethouder, Verschuren, die nu ook weer geen enkele affiniteit toonde, als Stadjer, met hetgeen er leeft in onze gemeente kwam, met de drogredenen dat we wel moeten instemmen omdat anders het Rijk de vermaledijde Rijkscoördinatieregeling van stal zou halen. Hij dreigde met hel en verdommenis.

Voor mijn fractie is het compleet onduidelijk waarom we van het verleden niets hebben geleerd. Bestuurlijk wingewest Oost-Groningen steekt zijn kop in het zand en laat de bevolking in de steek. Ze zijn zelfs trots op hun ambities, de uitverkoop is begonnen.

Markus Ploeger, fractievoorzitter Gemeente Belangen Midden Groningen.


Twee moties van GemeenteBelangen aangenomen

26-06-2020 Het blijft behelpen en meer dan dat… vergaderen via een Ipad scherm en stemmen over moties waarvoor iedereen zich moet melden en vervolgens stemmen. Zo’n stemronde duurt meer dan 5 minuten.

Deze Raadsvergadering hadden we meerdere moties, twee van GBMG, eentje van de VVD. De vorige raadsvergadering werd een motie van GB; exploitatie wind en zonneparken, nog aangehouden, nu stemde een meerderheid voor deze motie. Deze motie werd mede ingediend door Christen Unie en Groen Links. De kern van de motie is dan ontwikkelaars/exploitanten 10% in een gemeentelijk fonds moeten stoppen, waar de kosten van verwijdering maar ook stimuleringssubsidies uit voldaan kunnen worden.

In de pers lees je dan, terecht kritisch, in hoeverre dit afgedwongen kan worden? In mijn optiek hebben we locaties aangewezen waar ruimte is voor zonneparken. Dat wil niet zeggen dat ze daar ook moeten komen. Daarvoor is o.a. draagvlak nodig bij de bevolking. Voordat er daadwerkelijk invulling aangegeven kan worden kan het gemeentebestuur als voorwaarde stellen dat er een fonds komt voor bijvoorbeeld aanwonenden die geconfronteerd worden met overlast (compensatie). En zo zijn er meerdere zaken te bedenken waarvoor een bijdrage kan worden gevraagd/aangewend.

Een exploitant die hieraan niet wil voldoen heeft een probleem, dan krijg je gewoon geen vergunning. Indien een (hogere) rechter dan anders beslist zien we wel weer.

De Partij van de Arbeid wilde de motie opknippen in tweeën, dan zou ze deze mede indienen. Alsof de essentie van een motie dan verandert. Denk, dat ze achteraf spijt hebben dat ze er destijds niet mee ingestemd en ja voor je achterban moet je dan iets. De andere motie die werd aangenomen ging over voorgenomen herverdeling van het gemeentefonds, die zeer nadelig uitvalt voor gemeenten kleiner dan 100.000 inwoners.

Wij krijgen veel ingekomen stukken te verwerken, brieven vaak van inwoners, die hun grieven graag onder de aandacht willen brengen van de Raad. Meestal staat daar het advies bij van: voor kennisgeving aannemen of in handen stellen van het College van B&W.

Als je een brief behandeld wil hebben moeten je dit een week van te voeren melden met redenen omkleed. Van de zotte, maar in het belang van adequate raads beslagingen noodzakelijk, vindt de meerderheid.

Zo ook een brief van de VCP-Oldambt met een oproep om gezamenlijk een vuist te maken als Oost-Groningen tegen het Haagse wanbeleid. Ook hier het voorstel, voor kennisgeving aannemen.

Wij van GBMG vinden dat dit geen recht doet aan het verzoek. Als je van Collega-partijen een verzoek krijgt, ook al komt die uit een andere gemeente, om samen een vuist te maken, zul je daar op zijn minst een inhoudelijk antwoord op moeten geven. Op ons voorstel vond de Raad het prima om een brief met de volgende tekst aan de VCP te sturen:

“ Wij hebben uw verzoek in goede orde ontvangen. Het eventueel samen op trekken tegen de door u gesignaleerde problematiek vinden wij een sympathiek gebaar. Wat wij echter missen is een duidelijk voorstel op welke wijze u daar invulling aan wilt geven. Het voorstel om gezamenlijk om tafel te gaan zitten, zonder dat daar een onderbouwd voorstel aan ten grondslag ligt, lijkt ons niet effectief. We zien uw voorstellen in dezen dan ook graag tegemoet”.

Markus Ploeger


Windmolens en een bak ellende

29-05-2019 – Vandaag heeft de Raad van State een besluit genomen over het windmolenpark langs de N33. Conclusie: deze mag van hen er gewoon komen. Als GemeenteBelangen Midden-Groningen zijn wij het volstrekt oneens met deze beslissing. Onze raadslid Markus Ploeger heeft het volgende geschreven over deze miskleun van de Raad van State.

DAS KAPITAAL…

Er is in feite niets veranderd. Het GELD bepaalt nog altijd over de ruggen van, vroeger de arbeiders en nu de eerzame burgers, hoe zij zich zelf kunnen verrijken.

Aan een schijndemocratisch proces is een einde gekomen door een uitspraak van een paar raadsheren, die zelf op stand wonen en de lasten van onze samenleving zonder enige gewetenswroeging neerleggen bij een al getreiterd deel van Groningen.

Marc Calon, boer en naar eigen zeggen sociaal democraat, is de geestelijke vader van het windpark N33. Als voorman van de boeren zal hij trots zijn dat hij een aantal collega boeren slapend rijk maakt.

Ik heb al lang mijn vertrouwen verloren in onze zogenaamde democratie. Niet het volk bepaalt maar een klein groepje op geld beluste kapitalisten. De maffia is tegenwoordig niet alleen ondergronds maar steeds meer bovengronds actief.

Een kleine 400 miljoen gemeenschapsgeld wordt er gepompt in een windpark waarvoor het draagvlak nihil is. Wij betalen fors mee als burgers via de energiebelasting die steeds maar hoger wordt. Het oostelijk gedeelte van Groningen is een wingewest. Eerst aardgas en nu wind.

Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom er bijvoorbeeld in het Westerkwartier en bij de Stad geen windmolens staan? Simpel, daar wonen de gedeputeerden en de beleidsbepalers van de Provincie en die zorgen er echt wel voor dat ze geen ellende in hun achtertuin krijgen.

Buitenlandse investeerders gaan er straks vandoor met ons geld en laten ons in de ellende zitten. Kapitaal kun je alleen bestrijden als je ze in hun portemonnee treft. Dus de acties die er gevoerd worden zijn vanuit die gedachte helemaal niet vreemd.

Schijnheilig is ook de rol van ons dagelijks bestuur van de gemeente. Voordat er een vergunning was werkte men al mee aan een ontsluiting via de N33 van het windpark. Ja, men wilde de dorpen ontlasten. Flauwekul, men had gewoon moeten zeggen: geen extra ontsluiting, geen gebruik van de gemeentelijke wegen. Wij werken nergens aan mee, de rechter moet ons maar dwingen.

Van dit College hoeven we dus ook niet veel te verwachten.

De strijd is wat mij betreft nog lang niet gestreden, ondemocratische besluiten mogen met ondemocratische middelen bestreden worden.

Markus Ploeger